Výběrová bibliografie k výzkumu vztahů češtiny a slovenštiny (po r. 1945)

1946

OKTAVEC, František (1946): O vojenskej terminológii slovenskej a českej. Slovenská reč, 12, č. 1–2, s. 39–42.

1946/1948

PAUL, Karel (1946–1948): Jungmannův Slovník česko-německý a Slovensko. Linguistica Slovaca, IV–VI, s. 234–253.

1948

MIKO, František (1947–1948): Poznámky k jazykovej konkurencii. Slovenská reč, 13, č. 5–6, s. 139–141.

VÁŽNÝ, Václav (1948): Stručná mluvnice slovenská pro Čechy. 2. vydání. Praha: Komenium.

1949

JEDLIČKA, Alois (1949): Přejímáme slovenská slova? In: B. Havránek – A. Jedlička – F. Váhala (eds.), Jazykový koutek Československého rozhlasu 1, s. 168–170.

POLÁK, Václav (1948–1949): Šmelina, šmelinár. Slovenská reč, 14, č. 1–2, s. 45–47.

1950

POLÁK, Václav (1949–1950): Slovenské fígeľ a odvodeniny. Slovenská reč, 15, č. 9–10, s. 308–312.

RUŽIČKA, Jozef (1949–1950): Prevzaté slová v slovenčine. Slovenská reč, 16, č. 3, s. 69–77.

1951

JÓNA, Eugen (1950–1951): Prehľad slovenskej a českej lexikografie. Slovenská reč, 16, č. 9–10, s. 270–284.

SVOBODOVÁ, Věra (1951): Hviezdoslavova knižnice. Naše řeč, 35, č. 9–10, s. 170–172.

1952

GREGOR, Alois (1952): Překládat, nepřekládat? In: V. Chmelař a kol. (eds.), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná. A 1. Brno: Brněnská universita, s. 179–180. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101604/A_Linguistica_01-1952-1_15.pdf?sequence=1

HORECKÝ, Ján (1951–1952): Točovka alebo sústruh. Slovenská reč, 17, č. 4, s. 110-114.

MACHEK, Václav (1952): Česká a slovenská slovesa s příponovým s. In: V. Chmelař a kol. (eds.), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná. A 1. Brno: Brněnská universita, s. 82–92. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101603/A_Linguistica_01-1952-1_7.pdf?sequence=1

ŠTOLZ, Jozef (1952): Slovenčina B. Němcovej v Pohorskej vesnici. Slovo a slovesnost, 13, č. 1, s. 30–41.

TRÁVNÍČEK, František (1952): O poměru mezi češtinou a slovenštinou s hlediska marxismu. Tvorba, 21, č. 7, s. 165–166.

1953

BĚLIČ, Jaromír (1953): Poměr mezi češtinou a slovenštinou. Slovo a slovesnost, 14, č. 1, s. 29–46.

BLANÁR, Vincent (1953): Vývin jazyka slovenskej a českej menšiny v Bulharsku. Slavia, 22, č. 2–3, s. 195–205.

HORECKÝ, Ján (1953): Niektoré rozdiely medzi českými a slovenskými termínmi. Československý novinář, 5, s. 257–258.

JÓNA, Eugen (1953): Václav Vážný a jeho práce o slovenčine. Naše řeč, 36, č. 3–4, s. 80–87.

TRÁVNÍČEK, František (1953): Vzájemný vztah mezi češtinou a slovenštinou ve světle Stalinových jazykových statí. Naše řeč, 36, č. 1–2, s. 28–34.

VÁHALA, František (1953): Slovenština B. Němcové v Pohorské vesnici (Několik poznámek k stejnojmenné studii J. Štolce). Slovo a slovesnost, 14, č. 2, s. 80–82.

1954

BĚLIČ, Jaromír (1954): Postavení moravské slovenštiny. In: S. Králík (ed.), Adolfu Kellnerovi: sborník jazykovědných studií. Opava: Slezský studijní ústav, s. 81–91.

FILIPEC, Josef (1954): Zaostati, zaostávati. Naše řeč, 37, č. 9–10, s. 275–279.

HORECKÝ, Ján (1954): Vzťahy medzi slovenskou a českou terminológiou. Slovenské odborné názvoslovie, 2, s. 257–261.

KŘÍSTEK, Václav (1954): Učitel češtiny a slovenština. In: V. Křístek (ed.), Sborník vysoké školy pedagogické v Olomouci: Jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 173–180.

MACHEK, Václav (1954): Česká a slovenská jména rostlin. Praha: Nakladatelství ČSAV.

VÁŽNÝ, Václav (1954): Na okraj Machkovy práce o českých a slovenských jménech rostlin. Naše řeč, 37, č. 9–10, s. 262–275. Dostupné na: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4386

1955

BĚLIČ, Jaromír (1955): K otázce pomezních nářečí. Slovo a slovesnost, 16, č. 3, s. 129–139.

BĚLIČ, Jaromír (1955): Poměr mezi češtinou a slovenštinou. In: J. Bělič, Sedm kapitol o češtině: Příspěvky k problematice národního jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 44–64.

HORÁK, Jiří (1955): Kulturní vztahy česko-slovenské. Věstník ČSAV, 64, s. 264–281.

MACHEK, Václav (1955): Česká a slovenská slovesa typu hanobiti (odvozená ze jmen na -oba). Naše řeč, 38, č. 7–8, s. 204–209.

POLÁK, Václav (1955): Niekoľko poznámok o etymologickom slovníku slovenského jazyka. Slovenská reč, 20, č. 6, s. 361–367.

STANISLAV, Ján (1955): Postavenie slovenského jazyka medzi slovanskými jazykmi. Slovenská reč, 20, č. 3, s. 133–144.

TRÁVNÍČEK, František (1955): Český a slovenský jazyk. Věstník ČSAV, 64, s. 226–231.

1956

DOSTÁL, Antonín (1956): Nástin dějin českého a slovenského jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

BLANÁR, Vincent (1956): Vývin významovej stavby slovies znamenať – vyznamenať – zaznamenať v slovenčine a v češtine. Slavia, 25, č. 1, s. 63–80.

DOLANSKÝ, Julius (1956): Česko-slovenská spolupráce v období národního obrození. In: L. Holotík (ed.), O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 125–141.

HORVÁTH, Pavel (1956): Česká pobělohorská emigrácia na Slovensku. In: L. Holotík (ed.), O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 91–98.

ISAČENKO, Alexander V. (1956): Poznámky k reflexívam v ruštine, slovenčine a češtine. Československá rusistika, 1, s. 64–73.

PAULINY, Eugen (1956): Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry. In: L. Holotík (ed.), O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 99–124.

STANISLAV, Ján (1956): Historické korene Štúrovej spisovnej slovenčiny. Slovenská reč, 21, č. 3–4, s. 168–173.

1957

BĚLIČ, Jaromír a kol. (1957): Slovenština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

MACHEK, Václav (1957): Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství ČSAV.

MARSINOVÁ, Marta (1957): Melký, melčina. Slovenské významy v porovnaní s inoslovanskými. Slovenská reč, 22, č. 2, s. 103–121.

1958

BLANÁR, Vincent (1958): Hostinec, hospoda a špitál. (K metóde slovenskej historickej lexikológie.) In: V. Machek a kol. (eds.), Studie ze slovanské jazykovědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 337–341.

GREGOR, Alois (1958): O diferenčním slovníku slovensko-českém. In: V. Chmelař (ed.), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná. A 6. Brno: Brněnská universita, s. 119–122. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101454/A_Linguistica_06-1958-1_12.pdf?sequence=1

ONDRUŠ, Šimon (1958): Nad Etymologickým slovníkom jazyka českého a slovenského. Jazykovedný časopis, 9, č. 1–2, s. 144–162.

PAULINY, Eugen (1958): Klaretov Glosár a Bohemár na Slovensku. Jazykovedný časopis, 9, č. 1–2, s. 59–69.

PECIAR, Štefan (1958): České vlastné mená v slovenskom kontexte. Slovenská reč, 23, č. 5, s. 249–260.

1959

BLANÁR, Vincent (1959): Niekoľko myšlienok o slovenskom etymologickom slovníku. (Na okraj Etymologického slovníka českého a slovenského). Slovenská reč, 24, č. 2, s. 103–110.

HEČKO, Víťazoslav (1959): Z česko-slovenského poľovníckeho názvoslovia. Slovenské odborné názvoslovie, 7, s. 49–53.

KAMIŠ, Adolf (1959): Slovenské příspěvky k otázce vzájemného poměru mezi češtinou a slovenštinou. Naše řeč, 42, č. 7–8, s. 230–233.

MAREŠ, Václav František (1959): České a slovenské vánoce/vianoce, Slavia, 28, č. 4, s. 516–518.

NOVOTNÝ, Jan (1959): O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

1960

DVONČOVÁ, Jana (1960): Rozbor češtiny v Kukučínově povídce Zápisky zo smutného domu. In: J. Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 5. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 177–198.

KOCHOL, Viktor (1960): K problematike prekladania. Slovenské pohľady, 76, č. 6, s. 540–544.

PAULINY, Eugen (1960): Dve veršované staročeské skladby so slovakizmami. Jazykovedný časopis, 11, č. 2, s. 125–136.

VÁŽNÝ, Václav (1960): Nová lexikální monografie z nářeční oblasti moravské. Naše řeč, 43, č. 3–4, s. 100–109.

1961

BĚLIČ, Jaromír (1961): K slovenské lexikografii. Naše řeč, 44, č. 1–2, s. 42–51.

BLANÁR, Vincent (1961): Problematika dvojjazyčných slovníkov na Slovensku. (Lexikografia v dejinách slovenskej jazykovedy; dnešný stav; úlohy a nová organizácia.) In: V. Blanár (ed.), Lexikografický sborník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 6–17.

BLANÁR, Vincent (1961): Zo slovenskej historickej lexikológie. Slovníkový rozbor počtových kníh z baníckej osady Boce. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.

JEDLIČKA, Alois (1961): Jazyková problematika překladů ze slovenštiny do češtiny. Naše řeč, 44, č. 1–2, s. 7–23.

JEDLIČKA, Alois (1961): K jazykové problematice překladů z češtiny do slovenštiny. Slovenská reč, 26, č. 3, s. 140–151.

JÓNA, Eugen (1961): Slovenský slovnikár Peter Tvrdý. Slovenská reč, 26, č. 1, s. 18–31.

NEČAS, Jaroslav (1961): Slovenské knihy českým čtenářům (bibliografie + slovníček). Praha: Kniha.

PECIAR, Štefan (1961): K niektorým problémom dvojjazyčného slovníka. (Na materiáli česko-slovenského slovníka.) In: V. Blanár (ed.), Lexikografický sborník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 24–33.

PECIAR, Štefan (1961): O vzťahoch češtiny a slovenčiny. Naša veda, 8, s. 385–387.

PRIBIĆ-NONNENMACHER, Elisabeth (1961): Die Qualität der tschechischen und slovakischen Ableitungen mit dem Formans -áč/-ač. Die Welt der Slaven, 6, s. 388–392.

RUŽIČKA, Jozef (1961): Niekoľko poznámok na okraj prekladov z češtiny. Slovenská reč, 26, č. 3, s. 129–140.

1962

BARNET, Vladimír – BARNETOVÁ, Vilma (1962): O konfrontačním studiu příbuzných jazyků. In: V. Barnet a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 4. Praha: Univerzita Karlova, s. 53–60.

BĚLIČ, Jaromír (1962): Poměr mezi češtinou a slovenštinou v období socialismu. In: J. Bělič – L. Doležal – Š. Peciar (eds.), Problémy marxistické jazykovědy. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 387–402.

BĚLIČ, Jaromír (1962): Za upevňování kontaktu mezi češtinou a slovenštinou na poli terminologie. Československý terminologický časopis, 1, č. 1, s. 1–6.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1962): Vplyv češtiny na slovenčinu v oblasti štýlovej. In: J. Bělič – L. Doležal – Š. Peciar (eds.), Problémy marxistické jazykovědy. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 420–422.

CUŘÍN, František (1962): Problematika překladů ze slovenštiny do češtiny. Naše řeč, 45, č. 1–2, s. 54–57.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1962): Podiel češtiny na formovaní Bernolákovej spisovnej slovenčiny. In: V. Barnet a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 4. Praha: Univerzita Karlova, s. 551–557.

HORECKÝ, Ján (1962): Na okraj českého a slovenského anatomického názvoslovia. Československý terminologický časopis, 1, č. 1, s. 16–23.

HORECKÝ, Ján – RICHTER, Karel – ŠVARC, František a kol. (1962): Československý vojenský slovník. Praha: Ministerstvo národní obrany.

NEČAS, Jaroslav (1962): Slovensko-český slovníček: Na pomoc čtenářům slovenských knih. Praha: Kniha

ONDRUS, Pavel (1962): K otázke vzťahov slovenčiny a češtiny v najbližších vývinových obdobiach. In: J. Bělič – L. Doležal – Š. Peciar (eds.), Problémy marxistické jazykovědy. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 417–419.

PALKOVIČ, Konštantín (1962): Z predbernolákovských slovníkov. In: E. Pauliny (ed.), Philologica. 14. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 103–120.

PAULINY, Eugen (1962): K niektorým otázkam vzťahu češtiny a slovenčiny po roku 1918. In: V. Kořínek a kol. (eds.), Univerzita Komenského. Sborník. II. 1960. 40 rokov Univerzity Komenského v Bratislave 1919-1959. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 291–294.

PECIAR, Štefan (1962): Bratské vzťahy českého a slovenského jazyka. Nová mysl, 16, s. 840–847.

PECIAR, Štefan (1962): O vzťahu spisovnej slovenčiny k spisovnej češtine. In: J. Bělič – L. Doležal – Š. Peciar (eds.), Problémy marxistické jazykovědy. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 403–414.

RICHTER, Karel (1962): České a slovenské vojenské názvosloví. Naše řeč, 3, č. 3, s. 129–141.

RICHTER, Karel (1962): České a slovenské vojenské názvosloví. Československý terminologický časopis, 1, č. 3, s. 129–141.

1963

BUDOVIČOVÁ, Viera (1963): Významná práca o synonymii v češtine. Jazykovedný časopis, 14, č. 1, s. 88–97.

DOKULIL, Miloš (1963): Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti tvoření slov. Slovo a slovesnost, 24, č. 2, s. 85–105.

HORECKÝ, Ján (1963): Nová etapa v koordinácii českej a slovenskej terminológie. (K 10. výročiu založenia Československej akadémie vied.). Československý terminologický časopis, 2, č. 1, s. 1–7.

JÓNA, Eugen (1963): Česko-slovenský vojenský slovník, Praha 1962. Slovenská reč, 28, č. 4, s. 251–253.

MASÁR, Ivan (1963): Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. Československý terminologický časopis, 2, č. 3, s. 184–188.

PALKOVIČ, Konštantín (1963): Liptovský česko-slovenský slovníček z prvej polovice 19. storočia. Jazykovedný časopis, 14, č. 2, s. 146–155.

PAPÁNEK, František (1963): O vzťahoch českej a slovenskej lesníckej terminológie. Československý terminologický časopis, 2, č. 6, s. 346–349.

PAULINY, Eugen (1963): Vývin a dnešný stav slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. In. J. Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 7. Spisovný jazyk. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 93–100.

ROUDNÝ, Miroslav (1963): K rozdílným českým a slovenským názvům ve vodním lyžování. Československý terminologický časopis, 2, č. 6, s. 355–357.

ULIČNÝ, Oldřich (1963): Česko-slovenský vojenský slovník. Československý terminologický časopis, 2, č. 6, s. 367–370.

ULIČNÝ, Oldřich (1963): O vztahu češtiny a slovenštiny. In: J. Dolanský (ed.), Slovanský přehled. 49. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. 259.

1964

DVONČOVÁ, Jana (1964): Kollár a čeština. In: E. Pauliny (ed.), Philologica. 16. Mrázov zborník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 183–187.

EIS, Zdeněk (1964): K otázce překladu ze slovenštiny do češtiny v meziválečném období. Slovenská literatúra, 11, č. 3, s. 262–270.

KOCOUREK, Rostislav (1964): Příspěvek ke koordinaci slovenské, české a světové terminologie rostlinných viróz. Československý terminologický časopis, 3, č. 5, s. 280–285.

KUCHAŘ, Jaroslav (1964): O koordinaci českého a slovenského názvosloví z hlediska teorie i praxe. Naše řeč, 47, č. 1, s. 1–9.

MASÁR, Ivan (1964): K možnostiam koordinácie odevníckeho názvoslovia. Československý terminologický časopis, 3, č. 5, s. 273–280.

MICHALUS, Štefan (1964): Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. Československý terminologický časopis, 3, č. 4, s. 248–250. (recenze)

NEČAS, Jaroslav – KOPECKÝ, Miloslav (1964): Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

PECIAR, Štefan (1964): O jazykovej kultúre a o vzťahoch slovenčiny a češtiny. Kultúrny život, 19, č. 6, s. 43.

RIPKA, Ivor (1964): J. Nečas – M. Kopecký, Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. Slovenská reč, 29, č. 4, s. 244–246. (recenze)

ŠTOLC, Jozef (1964): Posesívne zámená 3. osoby a ich adjektivizácia predovšetkým v slovenčine a češtine. Slavia, 33,č. 2, s. 194–203.

Zásady koordinácie českej a slovenskej terminológie (1964). Československý terminologický časopis, 3, č. 3, s. 129–142.

1965

BUDOVIČOVÁ, Viera (1965): K problematike pomeru slovenčiny a češtiny ako východiska konfrontačného štúdia. In: V. Barnet a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 7. Praha: Universita Karlova, s. 29–40.

MASÁR, Ivan (1965): K slovesám s predponou pre- a ich českým ekvivalentom. Československý terminologický časopis, 4, č. 1, s. 35–41.

1966

HAVRÁNEK, Bohuslav (1966): Zur Problematik der Sprachmischung. In: J. Vachek (ed.), Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Travaux linguistiques de Prague. Praha: Academia, s. 81–95.

KOCHOL, Viktor (1966): Sládkovič v češtině. Česká literatura, 14, č. 3, s. 218–233.

KOPEČNÝ, František (1966): Odkud české najmě? Listy filologické, 89, č. 1, s. 82–85.

KRÁĽ, Ábel (1966): K otázke podnebnohltanového záveru pri výslovnosti samohlások v slovenčine v porovnaní s češtinou a inými jazykmi. Slavica Slovaca, 1, č. 1, s. 26–37.

PALKOVIČ, Konštantín (1966): Česko-slovenský slovníček Branislava Zocha. In: E. Pauliny (ed.), Jazykovedné štúdie. 9. Dejiny a dialektológia. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 136–147.

ROUDNÝ, Miroslav (1966): Studium vzájemného vztahu české a slovenské terminologie rozborem paralelních odborných textů českých a slovenských. Československý terminologický časopis, 5, č. 1, s. 13–24.

STANISLAV, Ján (1966): Kontakty slovenčiny s inými slovanskými jazykmi v syntaxi. Slavica Slovaca, 1, č. 1, s. 38–52.

TÓBIK, Štefan (1966): Šafárikov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského spisovného jazyka v období národného obrodenia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

1967

DORUĽA, Ján (1967): O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby. Slavica Slovaca, 2, č. 1, s. 23–35.

DORUĽA, Ján (1967): O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby. Slavica Slovaca, 2, č. 4, s. 364–378.

DVONČ, Ladislav (1967): O vzťahu slovenčiny a češtiny. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 113.

GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra – KAMIŠ, Adolf (1967): Slovensko-český slovník. Praha: SNP.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1967): Pozor na dvojnásobné preklady. Kultúra slova, 1, č. 10, s. 338–340.

HORECKÝ, Ján (1967): Vzťah spisovnej slovenčiny k spisovnej češtine. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 41–45.

JEDLIČKA, Alois (1967): O překládání ze slovenštiny – tentokrát kriticky. Naše řeč, 50, č. 1, s. 28–34.

JELÍNEK, Milan (1967): K poměru mezi češtinou a slovenštinou a ke kritériím spisovnosti. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 114–118.

ORAVEC, Ján (1967): Dve poznámky. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 118–119.

PALKOVIČ, Konštantín (1967): České slová říditi, řidič, řada ap. a ich slovenské ekvivalenty. Kultúra slova, 1, č. 5, s. 141–145.

PALKOVIČ, Konštantín (1967): Na okraj prekladania z češtiny do slovenčiny. Kultúra slova, 1, č. 3, s. 73–76.

PALKOVIČ, Konštantín (1967): Názvy častí tela v češtine a slovenčine. Kultúra slova, 1, č. 8, s. 257–261.

PECIAR, Štefan (1967): O vzťahu slovenčiny a češtiny. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 119–120.

PECIAR, Štefan (1967): Tvorenie a kvantita slovenských činiteľských mien s príponou -ca v porovnaní s češtinou. Slovenská reč, 32, č. 5, s. 257–266.

RUŽIČKA, Jozef (1967): Ako to bolo okolo Pravidiel z roku 1953. In: J. Ružička (ed.), Kultúra spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 120–121.

SMIEŠKOVÁ, Elena (1967): Čo so slovami kašna - kašňa. Kultúra slova, 1, č. 6, s. 215.

1968

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1968): O pôsobení češtiny na slovenčinu. Kultúra slova, 2, č. 9, s. 305–307.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1968): O vzťahu slovenčiny a češtiny v slovenských písomnostiach zo XVI.–XVIII. storočia. Slavia, 37, č. 2, s. 235–252.

HORÁLEK, Karel (1968): Příbuzenství češtiny a slovenštiny. Naše řeč, 51, č. 4, s. 193–199.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1968): O slovách živica (čes. pryskyřice) a bitúmen (čes. živice). Slovenská reč, 33, č. 4, s. 259-260.

KOTULIČ, Izidor (1968): O formovaní kultúrneho jazyka slovenskej národnosti. Jazykovedný časopis, 19, č. 1–2, s. 134–149.

NOVÁK, Ľudovít (1968): Konvergentný vývin slovanských osobných zámen a slovies. Slovenská reč, 33, č. 4, s. 201–210.

PECIAR, Štefan (1968): Slovenské ekvivalenty českých výrazov na -tko. Kultúra slova, 2, č. 10, s. 329–335.

SYROVÁTKOVÁ, Jarmila (1968): Nový Slovensko-český slovník. Naše řeč, 51, č. 2, s. 109–111. (recenze)

1969

DVONČ, Ladislav (1969): Čechy – Česko. Slovenská reč, 34, č. 4, s. 254–256.

DVONČ, Ladislav (1969): Slovenčina v jednom preklade z češtiny (S. Kučerová – V. Kučera, Veľká Británia, prel. L. Braxatorisová, Bratislava 1968). Kultúra slova, 3, č. 10, s. 337–341.

HORÁK, Gejza (1969): Ako ďalej? Kultúra slova, 3, č. 1, s. 3–6.

HORÁK, Gejza (1969): Budeme mať Česko-slovenský slovník. Kultúra slova, 3, č. 10, s. 321–324.

HORÁK, Gejza a kol. (1969): Koncepcia Česko-slovenského slovníka. Slovenská reč, 34, č. 6, s. 339–345.

KOTULIČ, Izidor (1969): K otázke kultúrneho jazyka slovenskej národnosti. In: Š. Pažur (ed.), Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 11. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, s. 345–371.

SLIVKOVÁ, Viera (1969): Ž. Gašparíková – A. Kamiš, Slovensko-český slovník. Slovenská reč, 34, č. 2, s. 108–112. (recenze)

1970

HORECKÝ, Ján (1970): Výročie Petra Tvrdého. Kultúra slova, 3, č. 8, s. 257–258.

JACKO, Jozef (1970): Bilingvizmus pedagogického časopisu Komenský. Kultúra slova, 4, č. 6, s. 218–220.

JÓNA, Eugen (1970): Profesor Juraj Palkovič a jeho slovník. Slovenská reč, 35, č. 6, s. 321–331.

MALÍKOVÁ, Mária Oľga (1970): Niekoľko poznámok o slove šmrnc. Kultúra slova, 4, č. 10, s. 338–340

MICHALUS, Štefan (1970): Poznámky k výberu slov v chystanom česko-slovenskom slovníku. Kultúra slova, 4, č. 4, s. 105–107.

PECIAR, Štefan (1970): Slovenské ekvivalenty českých činiteľských mien na -l. Kultúra slova, 4, č. 10, s. 333–338.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1970): Z osobitných problémov pripravovaného česko-slovenského slovníka. Kultúra slova, 4, č. 8, s. 266–269.

PRAŽÁK, Richard (1970): Ke vztahu druhé bernolákovské generace a české jungmannovské inteligence za národního obrození. Bibliografické štúdie, 1, s. 25–51. Dostupné na: http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/1/Bio_stu_1_25_51.pdf

RUŽIČKA, Jozef (1970): Spisovná slovenčina v Československu. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.

SLIVKOVÁ, Viera (1970): Ekvivalent v chystanom česko-slovenskom slovníku. Kultúra slova, 4, č. 1, s. 11–13.

1971

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1971): Doska, platňa, tabuľa a ich české ekvivalenty. Slovenská reč, 36, č. 5, s. 284–291.

HABOVŠTIAK, Anton – HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1971): O dvoch príčinách synoným v spisovnej slovenčine. In: J. Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 57–68.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1971): Ustálené spojenia so slovom jazyk v slovenčine a v češtine. Slovenská reč, 36, č. 6, s. 348–361.

KOUDELA, Břetislav (1971): Uvedení do slovenštiny. Ústí nad Labem: Kabinet českého jazyka a literatury Krajského pedagogického ústavu.

NOVÁKOVÁ, Ludmila (1971): Nespisovné jazykové prostředky v překladech slovenské prózy do češtiny. In: V. Barnet a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 13. Praha: Univerzita Karlova, s. 255–263.

PECIAR, Štefan (1971): K vymedzeniu pojmu súčasnej spisovnej slovenčiny. In: J. Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 116–121.

PECIAR, Štefan (1971): O potrebe konfrontačného výskumu slovenčiny a češtiny. Slovenská reč, 36, č. 4, s. 209–215.

ZAJCEVA, Natalija [Зайцева, Наталия] (1971): О некоторых эвфемистических названиях в чешском и словацком языках. In: А. Я. Супруна – Я. М. Камароўскага – І. А. (ред.), Карабаня Лінгвістычныя даследаванні. Зборнік артыкулаў. Мінск: Выдавецтва БДУ, c. 63–72.

1972

BARTOŠ, Otakar (1972): K společným otázkám hodnocení slovenských a českých překladů z polštiny. In: M. Bakoš (ed.), Vzťahy slovenskej a poľskej literatúry: od klasicizmu po súčasnosť. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 321–327.

DVONČ, Ladislav (1972): Deriváty českých miestnych názvov na -eň. Slovenská reč, 37, č. 3, s. 158–164.

FOLK, Václav (1972–1973): K poznávání slovenštiny v 6.–9. ročníku ZDŠ. Český jazyk a literatura, 23, č. 2, s. 75–77.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1972): Pšeno - čes. jáhly, pšenovník - čes. jáhelník. Slovenská reč, 37, č. 1, s. 63-64.

JEDLIČKA, Alois (1972): Zbrojovka horko těžko vyhrála. Naše řeč, 55, č. 1, s. 51–52.

MARSINOVÁ, Marta (1972): Zo sémantickej a slovotvornej problematiky slovensko-českej. (Hlad – smäd, hlad – žízeň a ich deriváty.) Slovenská reč, 37, č. 1, s. 27–39.

PALKOVIČ, Konštantín (1972): Expresívne názvy častí tela v češtine a slovenčine. I. Kultúra slova, 6, č. 3, s. 76–80.

PALKOVIČ, Konštantín (1972): Expresívne názvy častí tela v češtine a slovenčine. II. Kultúra slova, 6, č. 4, 113–116.

PAULINY, Eugen a kol. (1972): Čeština. Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

1973

BUDOVIČOVÁ, Viera (1973): Lexikálny pohyb v tzv. blízko príbuzných jazykoch. In: B. Havránek (ed.), Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Praha: Academia, s. 271–277.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1973): Príspevok ku konfrontačnému výskumu sémantiky slovenských a českých slovies polohy. Slovenská reč, 38, č. 5, s. 270–278.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1973): Príspevok ku konfrontačnému výskumu sémantiky slovenských a českých slovies polohy (Dokončenie). Slovenská reč, 38, č. 6, s. 327–335.

FERENČÍKOVÁ, Adriana (1973): Slovenská časová spojka než, lež v slovanskom kontexte. Jazykovedný časopis, 24, č. 1, s. 63–70.

HABOVŠTIAK, Anton (1973): Názvy zemiakov v slovanských jazykoch. Jazykovedný časopis, 24, č. 1, s. 71–76.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1973): O lexikálnych bohemizmoch v slovenčine predspisovného obdobia. In: Š. Krištof (ed.), Zborník jazykovedných štúdií na počesť VII. slavistického kongresu vo Varšave. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 121–130.

HORÁK, Gejza (1973): Zo slovensko-českých čitateľských problémov. Kultúra slova, 7, č. 4, s. 119–122.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1973): Jeden typ lexikálnych rozdielov v slovenčine a v češtine. Slovenská reč, 38, č. 3–4, s. 143–150.

PECIAR, Štefan (1973): Konfrontácia slovenčiny a češtiny. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 2. Bratislava: Alfa, s. 231–243.

PECIAR, Štefan (1973): O jazykových kontaktoch. Slovenská reč, 38, č. 5, s. 259–264.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1973): Niekoľko poznámok o typoch synonymných ekvivalentov. In: J. Ružička – I. Poldauf (eds.), Slovo a slovník. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 215–217.

ROUDNÝ, Miroslav (1973): Rozdílnosti v českých a slovenských názvech týkajících se kuchyně, kuchyňského nářadí, vaření a pokrmů. Výživa lidu, 28, č. 9, s. 138–139.

STYBLÍK, Vlastimil (1973–1974): K učivu o slovenštině na základní škole. Český jazyk a literatura, 24, č. 10, s. 466–467.

1974

BUDOVIČOVÁ, Viera (1974): Spisovné jazyky v kontakte (Sociolingvistický pohľad na dnešný vzťah slovenčiny a češtiny). Slovo a slovesnost, 35, č. 3, s. 171–181.

DVONČOVÁ, Jana (1974): Príspevok k problematike česko-slovenského bilingvizmu. In: Š. Ondruš (ed.), Philologica. 23–24. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 338–341.

FORMÁNKOVÁ, Věra (1974): O češtině ve slovenských pohádkách Boženy Němcové. Naše řeč, 57, č. 2, s. 78–84.

HELCL, Miloš (1974): Skládání slov v jazyce českém a slovenském. In: J. Ružička – J. Oravec – Š. Peciar (eds.), Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Bratislava: Veda, s. 172–182.

HORÁLEK, Karel (1974): K fonologii češtiny a slovenštiny. Slovo a slovesnost, 35, č. 1, s. 1–7.

HORÁLEK, Karel (1974): Poměr češtiny a slovenštiny (Několik historicko srovnávacích a konfrontačních poznámek). Slovenská reč, 39, č. 5, s. 286–290.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1974): Časový inštrumentál v slovenčine a češtine. Slovenská reč, 39, č. 2, s. 65–75.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1974): Slovenské ekvivalenty k českým výrazom nemluva, němota. Slovenská reč, 39, č. 3, s. 168–170.

JEDLIČKA, Alois (1974): Poznámky ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenčiny. In: J. Ružička – J. Oravec – Š. Peciar (eds.), Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Bratislava: Veda, s. 20–29.

KAMIŠ, Adolf (1974): Slovní zásoba v Jungmannově slovníku. In: A. Jedlička a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 17. Praha: Univerzita Karlova, s. 67–76.

KOTULIČ, Izidor (1974): K pojmu „kultúrna slovenčina“. (Príspevok k metodologickej problematike výskumu písomne nedoloženej kultúrnej slovesnosti.) In: Š. Ondruš (ed.), Philologica. 23-24. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 293–305.

KOUKALOVÁ, Marie (1974): O slovenském překladu Halasových veršů pro děti. In: J. Skalička – R. Zimek (ed.), AUPO. 35. Sborník slavistických prací jazykovědných a literárněvědných. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 151–160.

KROUPOVÁ, Libuše (1974): K slovnědruhové povaze deverbativních nevlastních předložek v češtině a slovenštině. In: J. Ružička – J. Oravec – Š. Peciar (eds.), Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Bratislava: Veda, s. 122–130.

MAĽKO, Raisa Nikolajevna [Малько, Раиса Николаевна] (1974): Географическая терминология чешского и словацкого языков (на общеславянском фоне). Минск: Наука и техника.

ONDRUŠ, Šimon (1974): Význam slovenčiny a češtiny pre rekonštrukciu praslovanskej slovnej zásoby. In: J. Mistrík, (ed.), Studia Academica Slovaca. 3. Bratislava: Ústav školských informácií, s. 239–256.

PAULINY, Eugen (1974): Kontrastívna analýza slovenského a českého hláskoslovia. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 3. Bratislava: Ústav školských informácií, s. 257–271.

PECIAR, Štefan (1974): O jazykových kontaktoch. Slovo a slovesnost, 35, č. 3, s. 164–170.

ROUDNÝ, Miroslav (1974): České a slovenské zemědělské názvosloví z oboru obdělávání půdy. Názvoslovný zpravodaj zemědělský, s. 3–6.

SMIEŠKOVÁ, Elena (1974): Frazeológia v Česko-slovenskom slovníku. Kultúra slova, 8, č. 4, s. 97–102.

SMIEŠKOVÁ, Elena (1974): Porovnávanie vo frazeológii. Kultúra slova, 8, č. 6, s. 193–198.

VACHEK, Josef (1974): Glosa k srovnávací typologii spisovné češtiny a slovenštiny. In: J. Oravec (ed.), Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Bratislava: Veda, s. 30–35.

1975

BUDOVIČOVÁ, Viera (1975): Vzťah češtiny a slovenčiny z hľadiska dnešnej jazykovej a spoločenskej situácie. Haló sobota, č. 21, s. 2.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1975): Prídavné mená vyjadrujúce malú mieru v slovenčine a v češtine. Slovenská reč, 40, č. 3, s. 137–148.

ONDRUŠ, Šimon (1975): Pôvod etnonyma Slovák, Slovan, Slověn a etnonyma Čech. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 4. Bratislava: Alfa, s. 222–241.

PAULINY, Eugen (1975): Kontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 4. Bratislava: Alfa, s. 243–257.

PECIAR, Štefan (1975): Spoločné črty vo vývine slovenčiny a češtiny. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 4. Bratislava: Alfa, s. 259–275.

PECIAR, Štefan (1975): Spoločné črty vo vývine spisovnej slovenčiny a češtiny v najnovšom období. Jazykovědné aktuality, 12, č. 1, s. 21.

PECIAR, Štefan (1975): Správa o situácii a problémoch konfrontačného štúdia slovenčiny a češtiny. Slovenská reč, 40, č. 5, s. 301–304.

RULÍKOVÁ, Blažena (1975): Jazyková problematika na sympoziu o nových vztazích české a slovenské kultury. Naše řeč, 58, č. 1, s. 49–52.

RUŽIČKA, Jozef (1975): O jazyku celoštátnych učebníc. Kultúra slova, 9, č. 4, s. 97–100.

SOCHOVÁ, Zdeňka (1975): Slovenský sborník z lexikologicko-lexikografické a konfrontační problematiky. Naše řeč, 58, č. 2, s. 85–89.

1976

DAMBORSKÝ, Jiří (1976): Język polski, słowacki i czeski we wzajemnym stosunku. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 15, s. 119–133.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1976): Konfrontácia niektorých typov využitia (apelativizovaných) proprií v slovenčine a češtine. In: M. Blicha – M. Majtán (eds.), Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove. Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 261–266.

LINHARTOVÁ, Věra – UHER, František (1976–1977): Vliv četby slovenské literatury v originále na rozvoj pasivního bilingvismu českých žáků. Český jazyk a literatura, 27, č. 5, s. 219–226.

MARSINOVÁ, Marta (1976): Poznámky ku konfrontácii denominatívnych slovies v niektorých slovanských jazykoch. Slavica Slovaca, 11, č. 1, s. 103–106.

MIKO, František (1976): Štýlové konfrontácie: kapitolky z porovnávacej štylistiky. Bratislava: Tatran.

PAULINY, Eugen (1976): Kontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 5. Bratislava: Alfa, s. 317–330.

PECIAR, Štefan (1976): O vzťahoch slovenčiny a češtiny. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 5. Bratislava: Alfa, s. 231–347.

ROUDNÝ, Miroslav (1976): Paralelní vývoj českého a slovenského názvosloví mluvnického. Naše řeč, 59, č. 3, s. 136–137.

ROUDNÝ, Miroslav (1976): Rozdílnosti české a slovenské slovní zásoby. Naše řeč, 59, č. 2, s. 105-107.

SOCHOVÁ, Zdeňka (1976): Kouření v češtině a ve slovenštině. Naše řeč, 59, č. 4, s. 217–218.

SOCHOVÁ, Zdeňka (1976): Specifické rysy českého a slovenského příbuzenského názvosloví. Naše řeč, 59, č. 5, s. 269–271.

ŠVARC, František a kol. (1976): Česko-slovenský vojenský slovník. Praha: Naše vojsko.

UHROVÁ, Eva – UHER, František (1976): K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu. In: J. Češka (ed.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 24. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 89–102

1977

BUDOVIČOVÁ, Viera (1977): Charakter dnešnej jazykovej situácie v Československej socialistickej republike. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 185–197.

DVONČ, Ladislav (1977): K názvom typu Nitriansko a Nitrianska. Kultúra slova, 11, č. 8, s. 265–270.

FURDÍK, Juraj (1977): Slovenské národné povstanie a vymedzenie súčasného obdobia vo vývine našich spisovných jazykov. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 215–216.

GREPL, Miroslav (1977): Ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 199–206.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1977): Vplyv nárečí a spisovnej češtiny na formovanie spisovnej slovenčiny. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 6. Bratislava: Alfa, s. 113–123.

HAUSENBLAS, Karel (1977): Ke kontaktu češtiny a slovenštiny v konkrétním dorozumívacím styku. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 225–226.

HNÍDEK, Jiří (1977): Čeština a slovenština – rovnoprávné jazyky v Čs. lidové armádě. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 217–218.

HORECKÝ, Ján (1977): Postoj k cudzím slovám v slovenčine a češtine. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 207–210.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1977): O príbuzenských názvoch v slovenčine a češtine. Slovenská reč, 42, č. 6, s. 356–365.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária (1977): Väzba slovies s významom “biť” v slovenčine a češtine. Slovenská reč, 42, č. 1, s. 3–14.

JEDLIČKA, Alois (1977): Vztah současné spisovné češtiny a slovenštiny (k aktuálním problémům teorie a praxe). In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 163–174.

KAMIŠ, Adolf (1977): Konfrontační studium češtiny a slovenštiny v oblasti slovní zásoby. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 233–235.

KAMIŠ, Adolf – SVOBODA, Karel (1977): Přípustkové věty v češtině a slovenštině. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 227–232.

KRAJČOVIČ, Rudolf (1977): Niektoré naše jazykové problémy a slovenské národné povstanie. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 211–214.

KROUPOVÁ, Libuše (1977): K citoslovcím v češtině a slovenštině. Naše řeč, 60, č. 2, s. 110–112.

KŘÍSTEK, Václav (1977): Jazykové pozadí česko-slovenského kulturního kontextu. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 27–33.

MINÁŘOVÁ, Eva (1977): K problematike české a slovenské jazykové kultury. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 237–238.

ONDRUŠ, Šimon (1977): Slovenská čipka a česká krajka. Kultúra slova, 11, č. 7, s. 239–243.

ONDRUŠ, Šimon (1977): Slovenské škúliť a české šilhat. Kultúra slova, 11, č. 6, s. 206–210.

ONDRUŠ, Šimon (1977): Slovenské ťarbák a české ťulpas. Kultúra slova, 11, č. 8, s. 273–278.

PAULINY, Eugen (1977): Rozvoj jazykovedy v Československu po oslobodení a spisovná slovenčina. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 35–40.

PECIAR, Štefan (1977): Ako pomenovať dieťa narodené v Prahe? Kultúra slova, 11, č. 9, s. 307–308.

PECIAR, Štefan (1977): Spoločné črty vo vývine súčasnej spisovnej slovenčiny a češtiny. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 173–184.

PECIAR, Štefan (1977): Vývin slovenského pravopisu. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 6. Bratislava: Alfa, s. 429–449.

PODHORNÁ, Vlasta (1977): K jednomu problému Kostrova překladu Máchova Máje. In: M. Zahrádka (ed.), AUPO. 40. Slavistický sborník olomoucko-lublinský. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 189–200.

PODHORNÁ, Vlasta (1977–1978): O slovenštině trochu nezvykle? Český jazyk a literatura, 28, č. 10, s. 446–449.

SCHULZOVÁ, Oľga (1977): Konfrontácia češtiny a slovenčiny a niektoré vybrané javy. In: J. Tax (ed.), Přednášky z 21. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 69–75.

VAŠEK, Antonín (1977): Příspěvek k jazykovým kontaktům česko-slovenským. In: V. Rzounek (ed.), Slavica Pragensia. 18. Praha: Univerzita Karlova, s. 219–223.

1978

BRTÁKOVÁ, Jarmila (1978): Cvičenia zo slovenčiny: pracovný zošit. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1978): Etapy vývoje česko-slovenských jazykových vztahů. In: M. Romportl a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 21. Praha: Univerzita Karlova, s. 133–145.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1978): Leninské principy řešení národnostní otázky a vývoj česko-slovenských jazykových vztahů. In: VŘSR a revoluční proces v Československu. Praha: Univerzita Karlova, s. 133–137.

HORECKÝ, Ján (1978): O vzťahoch medzi slovenčinou a češtinou. In: M. Suchánková (ed.), Vzťahy českej a slovenskej kultúry v období budovania socializmu. Bratislava: Ústredný výbor Socialistickej akadémie SSR, s. 85–91.

PAULINY, Eugen (1978): Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 7. Bratislava: Alfa, s. 317–330.

SEKANINOVÁ, Ella (1978): Konfrontácia slovies typu poletí, ponesiem v češtine, slovenčine a ruštine. Slovo a slovesnost, 39, č. 3–4, s. 314–315.

SCHULZOVÁ, Oľga (1978): Niektoré spoločné a odlišné črty vo vývine slovenčiny a češtiny. In: J. Porák (ed.), Přednášky z 19. a 20. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 41–50.

TVRDOŇ, Emil (1978): Prvý Palkovičov slovník z r. 1800. Slovenská reč, 43, č. 2, s. 81–87.

1979

BUDOVIČOVÁ, Viera (1979): K teórii spisovného jazyka najmä z hľadiska medzijazykových vzťahov. In: J. Kačala (ed.), Z teórie spisovného jazyka: zborník referátov a diskusných príspevkov. Bratislava: Veda, s. 52–59.

HAYEKOVÁ, Matilda (1979): Dejiny slovenských slovníkov do roku 1945. Bratislava: Univerzita Komenského.

HORÁK, Gejza a kol. (1979): Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. (spoluautori K. Buzássyová, F. Kočiš, M. Marsinová, Š. Peciar, M. Pisárčiková, E. Rísová, V. Slivková, M. Šalingová).

KOTULIČ, Izidor (1979): Nad jednou prácou o slovensko-inojazykových kontaktoch. [Doruľa, J.: Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava 1977.] Jazykovedný časopis, 30, č. 2, s. 144–161 (recenze).

OKÁĽ, Albín (1979): Poznámky o slovenských ekvivalentoch českých hydinárskych názvov. Kultúra slova, 13, č. 5, s. 174–176.

SLEZÁKOVÁ, Jana – ZEMAN, Jiří (1979–1980): Interference českých a slovenských jazykových prvků ve slovní zásobě českých středoškoláků studujících ve slovenském prostředí. Český jazyk a literatura, 30, č. 6, s. 264–268.

1980

DOROVSKÁ, Dagmar – UHER, František (1980–1981): Slovenský jazyk a literatura v 5.–8. ročníku české ZŠ. Český jazyk a literatura, 31, č. 1, s. 15–24.

DOROVSKÁ, Dagmar – UHER, František (1980–1981): Slovenský jazyk a literatura v 5.–8. ročníku české ZŠ. (Dokončení). Český jazyk a literatura, 31, č. 2, s. 67–75.

LAMPRECHT, Arnošt (1980): Zamyšlení nad genezí slovenštiny. Slovo a slovesnost, 41, č. 1, s. 1–6.

MASÁR, Ivan (1980): Motivácia slovenských, českých a ruských názvov liečivých rastlín. In: J. Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 13. Horeckého zborník. Bratislava: Veda, s. 169–174.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1980): Významný príspevok. Vyšiel Česko-slovenský slovník. Práca, 9. 2. 1980, s. 5. (rozhovor S. Ondrejoviča s G. Horákom, hlavným redaktorom Česko-slovenského slovníka)

PECIAR, Štefan (1980): Aký postoj zaujať k prídavnému menu okázalý? Kultúra slova, 14, č. 3, s. 74–77.

RIPKA, Ivor – SKLADANÁ, Jana (1980): Česko-slovenský slovník. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1979, 792 s. Slovenská reč, 45, č. 6, s. 364–372.

SLEZÁKOVÁ, Jana – ZEMAN, Jiří (1980–1981): Další interferenční jevy v projevech českých středoškoláků studujících ve slovenském prostředí. Český jazyk a literatura, 31, č. 3, s. 125–130.

UHER, František (1980): Podíl jazykové složky předmětu český jazyk a literatura ve výchově k československé státnosti. In: J. Veselý (ed.), Sborník prací Pedagogické fakulty University J. E. Purkyně v Brně. Řada jazyková a literární. Sv. 71, č. 12. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 83–94.

UHER, František (1980–1981): Slovní zásoba českého jazyka v zrcadle současné slovenštiny. Český jazyk a literatúra, 31, č. 3, s. 138–139.

1981

KOTULIČ, Izidor (1981): Ešte raz o práci J. Doruľu Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Jazykovedný časopis, 32, č. 2, s. 165–172.

NOVÁK, Ľudovít (1981): K reforme slovenského a českého pravopisu. In: Š. Ondruš (ed.), Studia Academica Slovaca. 10. Bratislava: Alfa, s. 315–327.

PECIAR, Štefan (1981): Hovorový štýl v slovenskej a českej jazykovej situácii. In: Š. Ondruš (ed.), Studia Academica Slovaca. 10. Bratislava: Alfa, s. 347–368.

POKORNÁ, Eva (1981): Vlastní jména v Česko-slovenském slovníku. Naše řeč, 64, č. 2, s. 101–104.

SCHULZOVÁ, Oľga (1981): Jazyková situácia v ČSSR. In: Š. Ondruš (ed.), Studia Academica Slovaca. 10. Bratislava: Alfa, s. 405–418.

SLEZÁKOVÁ, Jana – ZEMAN, Jiří (1981–1982): Ještě k interferenčním jevům v projevech českých středoškoláků studujících ve slovenském prostředí. Český jazyk a literatura, 32, č. 5, s. 224–227.

VACHEK, Josef (1981): K fonologické konfrontaci češtiny a slovenštiny. Jazykovědné aktuality, 18, č. 3, s. 105–106.

ZEMAN, Jiří (1981): Interferenční jevy v projevech českých středoškoláků studujících ve slovenském jazykovém prostředí. Jazykovědné aktuality, 18, č. 3, s. 98–100.

1982

BLANÁR, Vincent (1982): Formovanie lexikálno-sémantickej skupiny výrazov začať/otvoriť súdne konanie, rokovanie, zasadnutie. Slovenská reč, 47, č. 2, s. 65–76.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1982): Aktuálne otázky dvojjazykovosti v masových komunikačných prostriedkoch. In: J. Mistrík (ed.), Jazyk a štýl publicistiky. Bratislava: Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov, s. 26–34.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1982): Dvojjazyková komunikácia v slovenčine a v češtine. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 11. Bratislava: Alfa, s. 49–64.

HORÁK, Gejza (1982): Čeština na slovenských stredných školách. In: B. Švihranová (ed.), Študijné texty zo slovenského jazyka a literatúry pre učiteľov stredných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 170–181.

JELENOVÁ, Jarmila (1982): K českému překladu slovenských slangových lexikálních jednotek. In: L. Klimeš (ed.), Sborník přednášek z II. konference o slangu a argotu v Plzni 23.–26. září 1980. Plzeň: Pedagogická fakulta, s. 161–167.

KOTULIČ, Izidor (1982): Z predbernolákovskej slovenskej jazykovednej terminológie. In: Š. Peciar (ed.), Jazykovedné štúdie. 17. Z dejín slovenskej lexiky. Bratislava: Veda, s. 93–118.

NOVÁK, Ľudovít (1982): Čeština na Slovensku v predspisovnom období. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 11. Bratislava: Alfa, s. 377–393.

PALKOVIČ, Konštantín (1982): Zhody a rozdiely v rodných menách v slovenčine a češtine. Kultúra slova, 16, č. 7, s. 244–246.

SCHULZOVÁ, Oľga (1982): Postavenie a vzťah češtiny a slovenčiny v súčasnom Československu. In: J. Tax (ed.), Přednášky z 23. běhu Letní školy slovanskych studií v r. 1979. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 60–68.

1983

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1983): Cvičenia zo slovenčiny: pracovný zošit: určeno pro posl. fak. filozof. a pedagog. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1983): Podiel konverzie a spätnej derivácie na tvorbe názvov osôb v češtine a slovenčine. In: A. Lamprecht a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 32. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 67–76.

BLANÁR, Vincent (1983): Metodologické otázky československej onomastiky. In: M. Romportl a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 19. Praha: Univerzita Karlova, s. 89–93.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1983): Etapy vývoje česko-slovenských vztahů. In: M. Romportl – J. Petr – J. Porák (eds.), Slavica Pragensia, 21. Praha: Univerzita Karlova, s. 133–145.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1983): O vzájomnom prekladaní českej a slovenskej literatúry. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 12. Bratislava: Alfa, s. 85–101.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1983): Z konfrontačnej lexikológie príbuzných jazykov – lexikálne paralely v slovenčine, ruštine a češtine. In: V. Hrabě – A. G. Širokovová (eds.), Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. 2. Praha: Univerzita Karlova, s. 257–273.

DAROVEC, Miloslav (1983): Klasifikácia súvetí v súčasnej slovenskej a českej jazykovede. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 12. Bratislava: Alfa, s. 149–161.

KOTULIČ, Izidor (1983): Prvé slovenské tlače Budínskej univerzitnej tlačiarne a kultúrna západoslovenčina v 80. rokoch 18. storočia. In: P. Király (ed.), Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777–1848. Budapest: Akadémiai Kiadó, s. 409–417.

KRAJČOVIČ, Rudolf (1983): Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. Bratislava: Univerzita Komenského.

PECIAR, Štefan (1983): Funkcie a významy slovesnej predpony pre-/pro- v slovenčine 15. – 18. storočia. In: Š. Peciar (ed.), Jazykovedné štúdie. 18. Z dedjín slovenského jazyka. Bratislava: Veda, s. 95–114.

SCHULZOVÁ, Oľga (1983): O niektorých paralelných tendenciách v lexike súčasnej slovenskej a českej tlače. In: M. Romportl – J. Petr – J. Porák (eds.), Slavica Pragensia. 21. Praha: Univerzita Karlova, s. 273–277.

SCHULZOVÁ, Oľga (1983): O prekladaní z češtiny do slovenčiny a naopak (prekladať alebo neprekladať z blízko príbuzných jazykov). In: J. Tax (ed.), Přednášky z 20. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 53–59.

1984

BUDOVIČOVÁ, Viera (1984): Dvojjazyková komunikácia v slovenčine a češtine. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 13. Bratislava: Alfa, s. 115–128.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1984): Z konfrotačného štúdia češtiny a slovenčiny – československý model dvojjazykovej komunikácie. In: Z. Palková (ed.), Teoretické problémy jazykovědy v kontextu jazykovědy sovětské. Praha: Univerzita Karlova, s. 38–64.

ČECHOVÁ, Marie – BUDOVIČOVÁ, Viera (1984-1985): Význam a cíle vyučování češtině a slovenštině jako druhému jazyku v rámci vyučování jazyku mateřskému. Český jazyk a literatura, 35, č. 9, s. 391–401.

ČEJKA, Mirek (1984): K lexikálním prostředkům vyjadřování vágnosti predikátů v češtině a slovenštině. Jazykovedný časopis, 35, č. 1, s. 27–38.

HORÁK, Gejza (1984): O prekladaní medzi češtinou a slovenčinou. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 13. Bratislava: Alfa, s. 221–231.

HORÁK, Gejza (1984): Šikulovi Majstri ako Mistři. (Zábery zo slovnej zásoby). Kultúra slova, 18, č. 1, s. 3–10.

HORÁLEK, Karel (1984): B. Němcová jako překladatelka slovenských pohádek. Slavia, 55, č. 1, s. 29–42.

HRDLIČKOVÁ, Hana (1984–1985): K motivaci učiva o slovenštině na základní škole. Český jazyk a literatura, 35, č. 10, s. 458–461.

KOTULIČ, Izidor (1984): K hodnoteniu jazyka Žilinskej knihy a iných historických slovacikálnych textov. In: R. Marsina (ed.), Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. K 600. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov. Martin: Osveta, s. 72–81.

KOTULIČ, Izidor (1984): O vplyve češtiny na rozvoj slovenskej historickej slovnej zásoby. In: J. Kačala (ed.), Obsah a forma v slovnej zásobe. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 360–366.

ONDRUŠ, Šimon (1984): Zo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 13. Bratislava: Alfa, s. 435–452.

OSIPOVA, Marija Arkadevna [Осипова, Мария Аркадьевна] (1984): Дистрибутивные глаголы в современных западнославянских языках (синхронно-сопоставительный аспект). Диссертация. Москва.

PECIAR, Štefan (1984): Spracovanie slov českého pôvodu a českých jazykových prvkov v HSSJ. In: J. Kačala – I. Masár (eds.), Obsah a forma v slovnej zásobe. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 367–369.

POLÍVKOVÁ, Alena (1984): Slovenská místní jména v českém kontextu. Naše řeč, 67, č. 4, s. 169–179.

RIPKA, Ivor (1984): Konfrontačný výskum českej a slovenskej lexiky. In: J. Kačala – I. Masár (eds.), Obsah a forma v slovnej zásobe. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, s. 256–259.

SCHULZOVÁ, Oľga (1984): O jednym z źródeł współczesnej sytuacji w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej. Poradnik Językowy, č. 2, s. 64–69.

SCHULZOVÁ, Oľga (1984): Súčasná jazyková situácia v Československej socialistickej republike a niektoré jej zdroje. In: V. Hrabě – A. G. Širokovová (eds.), Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. 2. Praha: Univerzita Karlova, s. 315–322.

UHER, František (1984): Slovenština. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

1985

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1985): Slovenské sémantické ekvivalenty k českým konvertovaným činiteľským názvom typu nimra, bara, pipla. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 101–112.

BOSÁK, Ján (1985): Konferencia o česko-slovenských jazykových vzťahoch v období socialistického rozvoja (Štiřín 16.–18. 10. 1984). Slovenská reč, 50, č. 4, s. 248–251.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1985): Z konfrontačného štúdia češtiny a slovenčiny. Česko-slovenský model dvojjazykovej komunikácie. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 25–38.

DVONČOVÁ, Jana (1985): Slovenská a česká ortoepická norma. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 14. Martin: Matica Slovenská, s. 151–168.

DVONČOVÁ, Jana (1985-1986): Výuka češtiny na FF UK v Bratislave. Český jazyk a literatura, 36, č. 5, s. 250–256.

DVOŘÁK, Emil (1985): K vývoji přechodníků v češtině ve srovnání se slovenštinou a polštinou. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 199–204.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1985): Postoje lingvistov k lexikálnym bohemizmom v slovenčine. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 187–198.

HEDVIČÁKOVÁ, Jaroslava (1985): K historii vyučování slovenskému jazyku na českých školách. In: V. Prosser (ed.), Filologické studie. XIII. Praha: Univerzita Karlova, s. 113–122.

HORÁLEK, Karel (1985): Konvergence a divergence ve vývoji češtiny a slovenštiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 169–173.

HORECKÝ, Ján (1985): K teórii jazykovej kultúry v češtine a slovenčine v tridsiatych rokoch. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 39–43.

HORECKÝ, Ján (1985): Slovenčina v českom románe o oslobodzovacom boji. Kultúra slova, 19, č. 4, s. 108–110.

JEDLIČKA, Alois (1985): Kořeny a rozvoj konfrontačního studia češtiny a slovenštiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 11–24.

JELENOVÁ, Jarmila (1985): K českému překladu frazeologismů v próze K. Jarunkové Jediná. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 139–150.

JÓNA, Eugen (1985): Podiel slovenských gramatikov na rozvoji českej gramatickej literatúry (V. Benedikti z Nedožier, P. Doležal). In: J. Porák (ed.), Práce z dějin slavistiky. 10. Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, s. 107–124.

KAMIŠ, Adolf (1985): Konfrontační studium české a slovenské frazeologie. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 113–122.

KOŘENSKÝ, Jan (1985): K vývoji české a slovenské teorie základu větné struktury (40.–70. léta). In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 60–68.

KUČERA, Karel (1985): K vokalizaci neslabičných předložek v češtině a slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 55–59.

MACUROVÁ, Alena (1985): K otázce komunikativních předpokladů textu. (Dvě orientace textu ve dvou národních literaturách). In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 131–138.

PAULINY, Eugen (1985): Poznámka k vzťahom češtiny a slovenčiny v 14. a 15. storočí. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 161–168.

PECIAR, Štefan (1985): Konfrontácia slovenčiny a češtiny. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 14. Martin: Matica Slovenská, s. 298–302.

PECIAR, Štefan (1985): Slovenská slovesná predpona pre- a české predpony pře-, pro-. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 87–100.

PODHORNÁ, Vlasta (1985): Překládání českých jazykových nominálních prostředků do slovenštiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 151–160.

PORÁK, Jaroslav (1985): K jazykovým vztahům češtiny a slovenštiny ve starším období. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 175–186.

SEMJANOVÁ, Miloslava (1985): N-/t-ové príčastie v spisovnej slovenčine z hľadiska konfrontácie s ekvivalentmi v češtine a nemčine. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 79–86.

SCHULZOVÁ, Oľga (1985): Norma spisovného jazyka a jej kodifikácia v češtine a v slovenčine. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 14. Martin: Matica Slovenská, s. 487–503.

SOKOLOVÁ, Gabriela (1985): K některým otázkám bilingvismu v etnicky smíšených regionech ČSSR. Sociológia, 17, č. 2, s. 213–223.

STRAKOVÁ, Vlasta (1985): Poznámky ke konfrontační analýze lexikálního systému slovenštiny a češtiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 123–129.

ŠTĚPÁN, Josef (1985): Zapojování substantiv časového významu do jednoduché věty v češtině a slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 69–78.

UHER, František (1985–1986): Úloha předmětu český jazyk a literatura při rozvíjení česko-slovenského jazykového kontaktu. Český jazyk a literatura, 36, č. 2, s. 60–69.

VACHEK, Josef (1985): Poznámky k fonologické konfrontaci češtiny a slovenštiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 25. Praha: Univerzita Karlova, s. 45–53.

1986

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1986): O jazykovej úrovni Slovákov žijúcich v českom prostredí. In: J. Kačala (ed.), Jazyková politika a jazyková kultúra. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 134–137.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1986): O jazykovej úrovni Slovákov žijúcich v českom prostredí. Kultúra slova, 20, č. 3, s. 80–82.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1986): Koexistencia a interakcia dvoch národných jazykov a jej dôsledky pre jazykovú politiku a jazykovú kultúru. In: J. Kačala (ed.), Jazyková politika a jazyková kultúra. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 125–134.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1986): Ohlas diel Jána Hollého v Čechách. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 15. Bratislava: Alfa, s. 45–69.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1986): Vzájomné vyučovanie češtiny a slovenčiny ako druhého jazyka. In: J. Mistrík (ed.), Znalosť cudzích jazykov za mier a pokrok. Bratislava: Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave, s. 196–199.

DVONČOVÁ, Jana (1986-1987): Hlásky dz, dž v češtine. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 33, č. 6 s. 140–141.

DVONČOVÁ, Jana (1986-1987): K výsledkom vyučovania češtiny v strednej škole. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 33, č. 3, s. 74–78.

CHLOUPEK, Jan (1986): Čeština a slovenština z hlediska jazykové politiky. In: A. Lamprecht a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 34. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 55–59. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/122203/SpisyFF_264-1986-1_11.pdf?sequence=1

KAMIŠ, Karel (1986): Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině. Praha: Univerzita Karlova.

KROUPOVÁ, Libuše (1986): K problematice předložek českých a slovenských. Slovo a slovesnost, 47, č. 1, s. 29–35.

SCHULZOVÁ, Oľga – PTÁČKOVÁ, Věra (1986-1987): Automatická syntéza mluvené češtiny a slovenštiny. Český jazyk a literatura, 37, č. 5, s. 220–224.

SRB, Vladimír (1986): Základní školy v Československu podle vyučovacího jazyka a národnosti žáků v l. 1970–1985. Slezský sborník, 84, s. 253–263.

1987

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1987): Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtine a slovenčine. In: M. Grepl a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 35. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 61–69.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1987): Konfrontačná štylistika v zameraní na preklad literárneho textu. In: K. Kučera – J. Štěpán (eds.), Slavica Pragensia. 26. Praha: Univerzita Karlova, s. 59–68.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1987): Literary languages in contact (A sociolinguistic approach to the relation between Slovak and Czech today). In: J. Chloupek – J. Nekvapil (eds.), Reader in Czech sociolinguistics. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 156–175.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1987): Semikomunikácia ako lingvistický problém. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 16. Bratislava: Alfa, s. 49–66.

ČEJKA, Mirek (1987): Překlad literárního díla a jazyková situace. In: L. Klimeš (ed.), Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni 24.–27. ledna 1984. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, s. 118–124.

DORUĽA, Ján (1987): Vzťah češtiny a slovenčiny v gramatike Pavla Doležala a v diele Mateja Bela. In: H. Orzechowska – M. Basaj (eds.), Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII. wieku). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 201–217.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1987): Slovná zásoba spisovnej slovenčiny z vývinového hľadiska. Nitra: Pedagogická fakulta.

HORÁK, Gejza (1987): Zo slovensko-českých paralel z okruhu expresívnej lexiky. In: K. Kučera – J. Štěpán (eds.), Slavica Pragensia. 26. Praha: Univerzita Karlova, s. 85–89.

KAČALA, Ján (1987): Slovenská syntax v konfrontačnom aspekte. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 16. Bratislava: Alfa, s. 183–201.

KOTULIČ, Izidor (1987): Bernolákovská spisovná slovenčina a kultúrna západná slovenčina. Kultúra slova, 21, č. 8, s. 265–271.

KOTULIČ, Izidor (1987): Lexikografické dielo Mateja Bela. In: J. Tibenský (ed.), Matej Bel. Doba – život – dielo. Bratislava: Veda, s. 140–144.

KOTULIČ, Izidor (1987): Význam trnavskej univerzity pre rozvoj kultúrnej slovenčiny. In: V. Čičaj (ed.), Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Bratislava: Veda, s. 69–95.

PALKOVIČ, Konštantín (1987): K názorom Mateja Bela na češtinu a slovenčinu. In: J. Tibenský (ed.), Matej Bel. Doba – život – dielo. Bratislava: Veda, s. 374–382.

ZEMAN, Jiří (1987): K řečové komunikaci Čechů a Slováků v jednom sociálním prostředí. In: L. Klimeš (ed.), Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu v Plzni 24.–27. ledna 1984. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, s. 61–66.

1988

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1988): Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčine a češtine. In: M. Grepl (ed.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 36. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, s. 111–123.

BOSÁK, Ján (1988): Vzťahy slovenčiny a češtiny a ich výskum v novej etape. Jazykovedný časopis, 39, č. 2, s. 113–119.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1988): Jazykové tabu v mezijazykové komunikaci. In: J. Nekvapil – O. Šoltys (eds.), Linguistica. 17/1. Funkční lingvistika a dialektika. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, s. 197–214.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1988): Semikomunikácia ako faktor medzijazykovej dynamiky. In: R. Brabcová – F. Štícha (eds.), Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: Univerzita Karlova, s. 45–54.

BUZÁSSYOVÁ, Klára – RÍSOVÁ, Eva (1988): Ako preložiť do slovenčiny české slovo sešlost? Kultúra slova, 22, č. 2, s. 58–60.

DAROVEC, Miloslav (1988): Z konfrontačnej syntaxe slovensko-českej. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 17. Bratislava: Alfa, s. 87–l03.

DVONČOVÁ, Jana (1988): Dynamika tvaroslovných norem spisovné a obecné češtiny ve výuce češtiny na Slovensku. In: R. Brabcová – F. Štícha (eds.), Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Praha: Univerzita Karlova, s. 149–154.

HORÁK, Gejza (1988): Príležitosť porovnávať slovenskú a českú frazeológiu. Kultúra slova, 22, č. 1, s. 16–20.

HORECKÝ, Ján (1988): Slovenčina v období od r. 1918. Kultúra slova, 22, č. 9, s. 289–294.

KNAPPOVÁ, Miloslava (1988): Skloňování osobních jmen příslušníků slovenské národnosti v češtině. Naše řeč, 71, č. 3, s. 128–132.

PECIAR, Štefan (1988): Aké sú slovenské ekvivalenty českého slova přehoz? In: M. Pisárčiková (ed.), Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 28.

SCHULZOVÁ, Oľga – PTÁČKOVÁ, Věra (1988): Automatický převod slovenských a českých textů na zvukový signál. Jazykovedný časopis, 39, č. 1, s. 16–29.

UHER, František (1988): Slovenský jazyk pro studenty učitelství v 1.–4. ročníku ZŠ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

VASILJEV, Ivo (1988): K možnostem aktivního česko-slovenského bilingvismu. In: A. Robek – Z. Urban – V. Matějová a kol. (eds.), Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 6: Češi na Slovensku, část 1. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, s. 99–109.

1989

BAJZÍKOVÁ, Eugénia (1989): Hungarizmy v Ballekovom Pomocníkovi a ich preklad v českej verzii. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 223–229.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1989): K česko-slovenským diferenciám v oblasti expresívnych názvov osôb. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 105–113.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1989): Dynamika vývinu česko-slovenských jazykových vzťahov v socialistickom období. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 17–42.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1989): Studium češtiny a slovenštiny jako druhého jazyka v rámci studia mateřštiny v československém školství. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 237–247.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1989): Niektoré rozdiely v stupni internacionalizácie medzi češtinou a slovenčinou. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 77–83.

ČECHOVÁ, Marie – BUDOVIČOVÁ, Viera (1989): Studium češtiny a slovenštiny jako druhého jazyka v rámci studia mateřštiny v československém školství. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 237–247.

ČEJKA, Mirek (1989): Ekvivalence na úrovni jazykové situace v překladu ze slovenštiny do češtiny. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 217–222.

DVONČOVÁ, Jana (1989): K otázce metodiky a rozsahu výuky češtiny na slovenské vysoké škole. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 275–276.

DVONČOVÁ, Jana (1989): K otázce srovnávání zvukové stránky blízkých jazyků. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 149–157.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (1989): Úloha češtiny pri formovaní spisovnej slovenčiny. Jazykovědné aktuality, 26, č. 1–2, s. 26–27.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína – KROŠLÁKOVÁ, Ema (1989): Zhody a kontrasty medzi slovenskou a českou frazeológiou. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 119–130.

HAUSENBLAS, Karel (1989): Máchův Máj ve slovenském znění. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 199–210.

HEDVIČÁKOVÁ, Jaroslava (1989): K současnému stavu vyučování slovenštině na českých školách v 5.–8. ročníku základní školy. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 265–270.

HORECKÝ, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján a kol. (1989): Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda.

HORECKÝ, Ján (1989): Vzťahy medzi slovenčinou a češtinou. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 49–53.

HRDLIČKOVÁ, Hana (1989): K vyučování slovenštině na základní škole. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 261–264.

HUBÁČEK, Jaroslav (1989): K problematice slangů v české a slovenské lingvistické tradici. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 193–197.

CHLOUPEK, Jan (1989): Čeština a slovenština z hlediska jazykové politiky. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 43–47.

JACKO, Jozef (1989): Jazyková kultúra a jazyková prevencia. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 131–135.

JEDLIČKA, Alois (1989): Projevy a prostředky dynamiky v současné spisovné češtině a slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 57–75.

JÓNA, Eugen (1989): Preklady Komenského Orbisu a Januy a spisovný jazyk Slovákov. Studia Comeniana et historica, 19, č. 38, s. 188–194.

KAMIŠ, Adolf (1989): Tvoření jmen konatelských v češtině a slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 197–203.

KUČERA, Karel (1989): K morfologické homonymii substantiv v češtině a ve slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 171–176.

LISTÍKOVÁ, Renáta (1989): Práce s literárním textem při vyučování slovenštině na českých vysokých školách. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 271–273.

MACUROVÁ, Alena (1989): Zástupnost komunikací? In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 211–216.

MAJTÁN, Milan (1989): Česká a slovenská toponymia po roku 1945. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 143–147.

MARTINCOVÁ, Olga (1989): Okazionální pojmenování v češtině a slovenštině. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 85–91.

MASÁR, Ivan (1989): Z problematiky koordinácie českej a slovenskej terminológie. In: V. Petrík (ed.), Československá štátnosť a literatúra. 2. Bratislava: Literárnovedný ústav SAV – Ústav pro českou světovou literaturu ČSAV, s. 547–554.

MURÁNSKY, Jozef (1989): Výskum bežne mluveného jazyka v ČSR a hovorenej spisovnej slovenčiny v SSR – porovnanie. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 187–192.

NEČAS, Jaroslav – KOPECKÝ, Miloslav (1989): Slovensko-český, česko-slovenský slovník rozdílných výrazů. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní padagogické nakladatelství.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1989): Z česko-slovenskej prozodickej problematiky. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 159–164.

ORAVEC, Ján (1989): Niektoré dodatky ku komparatívnym česko-slovenským opisom slovenskej morfológie. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 165–169.

RUŠČÁK, František (1989): Epištolárny štýl ako prameň poznávania jazykovo-štylistických potencií českého a slovenského jazyka. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 183–186.

SRPOVÁ, Hana (1989): Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 277–280.

STRAKOVÁ, Vlasta (1989): Reflexivnost a její sémantika. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 115–118.

ŠRÁMEK, Rudolf (1989): K česko-slovenskému konfrontačnímu studiu vlastních jmen. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 137–141.

ŠTĚPÁN, Josef (1989): Vyjadřování obsahových kategorií v české a slovenské větě. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 177–179.

UHER, František (1989): Rozvíjení česko-slovenského pasivního bilingvismu, zvláště v předmětu český jazyk a literatura. In: V. Budovičová (ed.), Slavica Pragensia. 30. Praha: Univerzita Karlova, s. 249–260.

1990

BĂČVAROV, Janko [Бăчваров, Янко] (1990): Bulharsko-české a bulharsko-slovenské lingvistické porovnávací studie – problémy a perspektivy. In: S. Bartůšková (ed.), Československo-bulharské kulturní vztahy. Tradice a perspektivy bádání. Brno: Ústav slavistiky ČSAV, s. 92–104.

BĂČVAROV, Janko [Бăчваров, Янко] (1990): Výběrová bibliografie bulharsko-českých a bulharsko-slovenských lingvistických porovnávacích studií. In: S. Bartůšková (ed.), Československo-bulharské kulturní vztahy. Tradice a perspektivy bádání. Brno: Ústav slavistiky ČSAV, s. 105–124.

BALÁŽOVÁ, Alena (1990): K otázce překladů názvů literárních děl (O některých variantách překladů názvů povídek A. P. Čechova do češtiny a slovenštiny). In: M. Hrala (ed.), Translatologica Pragensia. 3/2. Praha: Univerzita Karlova, s. 189–196.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1990): Jazykové tabu v medzijazykovej komunikácii. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 19. Bratislava: Alfa, s. 25–46.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1990): Otázky česko-slovenských jazykových vzťahov u B. Havránka. In: A. Macurová a kol. (eds.), Slavica Pragensia. 34. Praha: Univerzita Karlova, s. 191–203.

BUDOVIČOVÁ, Viera (1990): Slovenské texty s komentáři: určeno pro posl. fak. filoz. a pedag. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

DAVIDOVÁ, Dana (1990): Překonávání a využití interference češtiny, slovenštiny a polštiny v komunikaci velkých podniků ostravské aglomerace. In: K. Burian – L. Dokoupil (eds.), Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada. D 27. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 31–46.

HEDVIČÁKOVÁ, Jaroslava (1990): Praktická cvičení ze slovenštiny: určeno pro posl. fak. pedagog. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

HORECKÝ, Ján (1990): Jazyková politika v r. 1948 – 1988. Kultúra slova, 24, č. 8, s. 259–265.

HORECKÝ, Ján (1990): O jazykovej politike v r. 1948 až 1988. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 19. Bratislava: Alfa, s. 139–150.

HORECKÝ, Ján (1990): Terminológia v oblasti viacjazyčnosti. Kultúra slova, 24, č. 5, s. 137–140.

JAROŠOVÁ, Alexandra (1990): Čiastkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu. Slavica Slovaca, 25, č. 3, s. 257–266.

KAČALA, Ján (1990): Máme nový názov federatívnej republiky. Kultúra slova, 24, č. 6, s. 193–197.

MLACEK, Jozef (1990): Problematika štylistickej ekvivalencie v československej vede o preklade. In: M. Hrala (ed.), Translatologica Pragensia. 3/2. Praha: Univerzita Karlova, s. 223–229.

PÍSKOVÁ, Milada (1990): Cvičení ze slovenštiny. 1. vydání. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého.

RIPKA, Ivor (1990): Jaroslav Nečas – Miloslav Kopecký, Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílnych výrazů. 2. (prepracované) vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1989. 336 s. Slovenská reč, 55, č. 6, s. 365–368. (recenze)

SCHULZOVÁ, Oľga (1990): O niektorých pozdravoch v češtine a slovenčine. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 19. Bratislava: Alfa, s. 333–344.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1990–1991): Kontaktovosť v slovenčine. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 37, č. 7, s. 216–219.

UHER, František (1990): Slovenština pro posluchače učitelství v 1.–4. ročníku ZŠ. Brno: Masarykova univerzita.

1991

BLUSZCZ, Anna Jolanta – RESKA, Jaroslav – SERVÁTKA, Marián (1991): Rekcja czasowników polskich, czeskich i słowackich. Katowice: Uniwersytet Śląski.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1991): Špecifické črty uplatňovania internacionalizácie (v konfrontačnom aspekte). In: J. Sabol (ed.), Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník 8 / Literárnovedný zborník 8. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 39–46.

DVONČ, Ladislav (1991): Športové výrazy na -bal, -bol v slovenčine a v češtine. Kultúra slova, 25, č. 5, s. 139–143.

HLEBA, Edmund (ed.) (1991): Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918–1938 (literatúra, jazyk, história, pedagogika). Košice: Univerzita P. J. Šafárika.

HORÁK, Emil (1991): Zložené predložky v spisovnej slovenčine a ich ekvivalenty v slovanských jazykoch. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 20. Bratislava: Alfa, s. 83–101.

JAROŠOVÁ, Alexandra (1991): Čiastkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu. Slavica Slovaca, 26, č. 1, s. 12–25.

KRAJČOVIČ, Rudolf (1991): Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. Bratislava: Univerzita Komenského.

LIFANOV, Konstantin (1991): Osobitosti slovakizovanej češtiny v Buľovského preklade diela J. A. Komenského Janua linguae latinae so zreteľom na fonetický a morfologický systém. Slavica Slovaca, 26, č. 1, s. 51–61.

LIFANOV, Konstantin (1991): Typy konkurencie fonologických a morfologických jednotiek v slovakizovanej češtine (na materiáli Veršov slovenských od P. Benického). Slovenská reč, 56, č. 3, s. 160–169.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1991): Dostať sa k válovu, hrantu, k mastnému hrncu alebo ku korytu? Kultúra slova, 25, č. 6, s. 220–222.

SABOL, Ján (1991): Zvukové variácie významových jednotiek v slovenčine a češtine. In: J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca. 20. Bratislava: Alfa, s. 159–168.

SOCHOVÁ, Zdeňka (1991): Blízké jazyky a konfrontační lexikografie. Naše řeč, 74, č. 3, s. 124–131.

SOKOLOVÁ, Gabriela (1991): O jazykovém zaměření Slováků a Němců žijících v severních Čechách (na základě sociologických výzkumů). Slezský sborník, 89, č. 3–4, s. 172–180.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1991): Český jazyk. (Diferenčné javy a cvičenia.) Košice: Univerzita P. J. Šafárika.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1991): České kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní. In: E. Hleba (ed.), Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918–1938 (literatúra, jazyk, história, pedagogika). Košice: Univerzita P. J. Šafárika, s. 225–239.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1991): Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine. In: P. Odaloš – V. Patráš (eds.), Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, s. 232–242.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1991–1992): Kontaktové javy v slovenskom individuálnom vyjadrovaní. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 38, č. 3, s. 105–108.

ZEMAN, Jiří (1991–1992): Nová skripta čestiny pro studenty slovakistiky. Češtinář, 2, č. 4, s. 84–86.

1992

AGNEW, Hugh LeCaine (1992): Czechs, Slovaks, and Slovak Linguistic Separatism of the Mid-Nineteenth Century. In: J. Morison (ed.), Czech and Slovak Experience. Houndmills – London: St. Martin’s Press, s. 21–37.

BLANÁR, Vincent (1992): Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém. Zápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1–4, s. 61–63.

ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František (1992): O slovese oslovovat. Naše řeč, 75, č. 4, s. 194–204.

DOLNÍK, Juraj (1992): České slová v slovenčine. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca. 21. Bratislava: Stimul, s. 1–10.

DOLNÍK, Juraj (1992): Der Einfluss des Tschechischen auf das slovakische Sprachbewusstsein. Zeitschrift für Slawistik, 37, č. 2, s. 242–247.

HORECKÝ, Ján (1992): Cudzie výrazy v slovenskom texte. Kultúra slova, 26, č. 10, s. 289–293.

HORECKÝ, Ján (1992): Cudzie výrazy v slovenskom texte. Zápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1–4, s. 33.

CHUDKOVÁ, Jiřina (1992): Učebnice slovenského jazyka: určeno stud. 3. roč. učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Plzeň: Západočeská univerzita.

JÓNA, Eugen (1992): Miesto Antona Bernoláka vo vývine slovenskej a českej jazykovedy. In: J. Chovan – M. Majtán (eds.), Pamätnica Antona Bernoláka. Martin: Matica slovenská, s. 65–68

MAJTÁN, Milan (1992): Dielo J. A. Komenského vo vývine slovenčiny. Slovenská reč, 57, č. 5, s. 257–263.

MOSNÝ, Peter (1992): Notes on the language law of Czechoslovakia in 1918 to 1938. In: J. Plichtová (ed.), Minorities in politics. Cultural and language rights. Bratislava: Czechoslovak Commitee of the European Cultural Foundation, s. 125–129.

POVAŽAJ, Matej (1992): O názvoch Čechy a Česko. Kultúra slova, 26, č. 4, s. 114–120.

SCHULZOVÁ, Oľga (1992): Les relations entre le tchèques et le slovaque. In: A. Martinet – L. Lefèbre (eds.), Actes XVIII ecolloque international de linguistique fonctionnelle. Prague: Universidad de Leon, s. 170–176.

SOKOLOVÁ, Gabriela (1992): K jazykové orientaci Slováků v národnostně smíšených regionech České republiky. Z pohledu sociologických výzkumů. Sociológia, 24, č. 1–2, s. 89–93.

ŠKULTÉTY, Jozef (1992): Česko-slovenský diferenciálny slovník. Doplnok k Česko-slovenskému diferenciálnemu slovníku. Slovník latinsko-slovenský. In: J. Chovan (ed.), Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykoveda. Martin: Matica slovenská, s. 189–191.

ULIČNÝ, Oldřich (1992): Částice a překlad ze slovenštiny do češtiny. In: M. Hrala (ed.), Translatologica Pragensia. 5. Praha: Univerzita Karlova, s. 125–130.

1993

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1993): Adjektíva vyjadrujúce zoslabenú mieru vlastnosti v slovenčine a češtine. In: I. Pospíšil (ed.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 41. Brno: Masarykova univerzita, s. 99–108.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1993): Slovakistika. In: I. Dorovský (ed.), Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita, s. 26–27.

BLANÁR, Vincent (1993): Relationship between Slovak and Czech as Slavistic Problem. Slovak Review, 2, č. 1, s. 73–78.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1993): Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a češtine. Jazykovedný časopis, 44, č. 2, s. 92–107.

DAROVEC, Miloslav (1993): Konfrontačný opis slovenského a českého súvetia. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca. 22. Bratislava: Stimul, s. 51–61.

DOLNÍK, Juraj (1993): Analogiebildungen im Slovakischen unter Einfluss des Tschechischen. Die Welt der Slaven, 38, č. 1, s. 1–11.

DOLNÍK, Juraj (1993): Die Motivierung der Flexionsklassen und Flexionsformen. (Am Beispiel des Slovakischen und Tschechischen). Zeitschrift für slavische Philologie, 53, č. 2, s. 304–318.

DVONČ, Ladislav – NOVÁKOVÁ, Marie (1993): Bibliografie české a slovenské onomastiky 1991–1992. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR.

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (1993): Die Interferenz des Tschechischen und Slowakischen in der gesprochenen Kommunikation. In: J. Darski – Z. Vetulani (eds.), Sprache – Kommunikation – Informatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 401–405.

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (1993): Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci. Slavia, 62, č. 3, s. 311–316.

KIPKE, Rüdiger – VODIČKA, Karel (eds.) (1993): Rozloučení s Československem. Praha: Český spisovatel.

LILIČ, Galina A. – MOKIENKO, Valerij M. – STĚPÁNOVA, Ludmila [Лилич, Галина А. – Мокиенко, Валерий М. – Степанова, Лудмила] (1993): Библеизмы в русском, чешском и словацком литературных языках. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, 3, ч. 16, с. 51–59.

MARTI, Roland (1993): Slovakisch und Čechisch vs. Čechoslovakisch, Serbokroatisch vs. Kroatisch und Serbisch. In: K. Guttschmidt – H. Keipert – H. Rothe (eds.), Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongreß in Preßburg/Bratislava. Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, s. 289–315.

MIDRIAKOVÁ, Elena (1993): Ľudovít Vladimír Rizner – František Augustín Urbánek. Riznerov zástoj na rozvoji československej vzájomnosti. In: M. Kovačka (ed.), Ľudovít Vladimír Rizner. 1849 – 1913. Jubilejný zborník zo seminára k 140. výročiu Riznerovho narodenia. Martin: Matica slovenská v spolupráci s Obecným úradom v Zemianskom Podhradí, s. 123–131.

NEKVAPIL, Jiří (1993): Kontaktsprachen und Minderheiten in der Tschechischen Republik: Versuch einer Enzyklopädischen Zusammenfassung. Bielefeld: Zentrum für interdisziplinäre Forschung.

NEKVAPIL, Jiří – ONDREJOVIČ, Slavomír (1993): Basic Information on Sociolinguistics in Ex-Czechoslovakia. In: U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde (eds.), Multilingual Concepts in the Schools of Europe (= Sociolinguistics. 7). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 257–262.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1993): Contact Languages and Minorities in the Slovak Republic. An Encyclopedic Overview. Human Affairs, 3, č. 2, s 155–169.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1993): Minderheiten und Kontaktsprachen in der Slowakischen Republik. Ein enzyklopädischer Überblick. Bielefeld: Zentrum für interdisziplinäre Forschung.

RIPKA, Ivor (1993) Some Aspects of the Relationship Between Czech and Slovak. In: E. Eckert (ed.), Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolinguistics. Amsterdam – Atlanta: Rodopi, s. 276–285.

SABOL, Ján (1993): Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a češtine. Slavica Slovaca, 28, č. 1–2, s. 138–142.

STRAKOVÁ, Vlasta (1993): O slovenštině, češtině a překládání. Tlumočení – překlad (Bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů), 18, s. 4–5.

ŠIMKOVÁ, Mária (1993): Syntakticko-pragmatická analýza korešpondencie Ivana Kadlečíka. In: M. Nábělková – P. Odaloš (eds.), Varia. II. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 103–116.

TUGUŠEVA, Roza [Тугушева, Роза] (1993): Об ограничительно-выделительных частицах в чешском и словацком языках. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, 3, ч. 16, с. 59–66.

VASILJEV, Ivo (1993): Tschechoslowakei (Ex-CS). In: U. Ammon – K. J. Mattheier – P. H. Nelde (eds.), Multilingual Concepts in the Schools of Europe (= Sociolinguistics. 7). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, s. 49–57.

1994

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1994): Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 42. Brno: Masarykova univerzita, s. 75–88.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1994): Vzťah slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra. Kultúra slova, 28, č. 6, s. 327–333.

BUZÁSSYOVÁ, Klára – ONDREJOVIČ, Slavomír (1994): Словацкий язык и чешский язык (Этносигнификативный, культурологический, психологический и социолингвистический аспекты отношений двух наций и их языков). Ин: Г. П. Нещименко (ред.), Язык. Культура. Этнос. Москва: Наука, c. 113–130.

ČIŽMÁROVÁ, Libuše (1994): Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 42. Brno: Masarykova univerzita, s. 69–74.

DAVIDOVÁ, Dana (1994): Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu. Časopis pro moderní filologii, 76, č. 1, s. 28–34.

HORECKÝ, Ján (1994): Formovanie slovenskej odbornej terminológie v SAVU. In: O. Pöss (ed.), Slovenská akadémia vied a umení. Bratislava: Historický ústav SAV, s. 57–61.

JELÍNEK, Milan (1994): Výhody blízké příbuznosti češtiny a slovenštiny. In: S. Kučerová a kol. (eds.), Idea Československa a střední Evropa. Brno: Doplněk, s. 271–283.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1994): Jazyk súčasnej prózy a jazyková kultúra. Kultúra slova, 28, č. 6, s. 321–327.

STRAKOVÁ, Vlasta (1994): Překládat, či nepřekládat ze slovenštiny? In: Z. Kufnerová a kol., Překládání a čeština. Praha: H+H, s. 63–67.

ULIČNÝ, Oldřich (1994): Plákate bielizeň, alebo/nebo mácháte prádlo? Čeština doma a ve světě, 2, č. 3, s. 177–179.

1995

BALÁŽ, Peter (1995): Hláskoslovie slovenčiny v porovnaní s češtinou v ponímaní Ľ. Štúra. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca. 24. Bratislava: Stimul, s. 14–19.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1995): Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčine a češtine. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 43. Brno: Masarykova univerzita, s. 105–111.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1995): K prechyľovaniu expresívnych personálnych pomenovaní v češtine a v slovenčine. In: P. Karlík – J. Pleskalová – Z. Rusínová (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice: Albert, s. 194–199.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1995): Aspekty kontaktov slovenčiny a češtiny. In: S. Ondrejovič – M. Šimková (eds.), Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. 163–182.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1995): Vančurovo Rozmarné léto v slovenčine. In: O. Mališ (ed.), Rozumět jazyku. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, s. 94–100.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1995): Vzťah slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra. In: J. Doruľa – M. Považaj (eds.), Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava: Veda, s. 87–96.

HAMMER, Louise B. (1995): Sociolinguistic research in the former Czechoslovakia. In: J. Harlig – C. Pléh (eds.), When East Met West. Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, s. 109–123.

HORECKÝ, Ján (1995): Slovensko-česká diglosná komunikácia. In: S. Ondrejovič – M. Šimková (eds.), Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výzkumu súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. 183–187.

KRAJČOVIČ, Rudolf (1995): Etnonymá Sloveni a Česi v karpatskej kotline. In: L. Olivová-Nezbedová (ed.), Acta Onomastica 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 115–120.

LIPERTOVÁ, Edita (1995): Česko-slovenský vojenský slovník. Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentúra.

NEKVAPIL, Jiří (1995): Etnické menšiny a jejich jazyky na území České republiky. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 37. a 38. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 17–31.

NOVÁKOVÁ, Marie (1995): Grupa czesko-slowacka. 6.1. Język czeski. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992. Warszawa: Slawistyczny ośrodek wydawniczy, s. 175–201.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1995): Dva bohemizmy z éteru. Kultúra slova, 29, č. 2, s. 92–93.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1995): Začať z iného súdka. Kultúra slova, 29, č. 2, s. 108.

POVAŽAJ, Matej (1995): O slove sranda a jeho odvodeninách. Kultúra slova, 29, č. 1, s. 54.

POVAŽAJ, Matej (1995): Valeriána lekárska či kozlík lekársky? Kultúra slova, 29, č. 2, s. 88–89.

RACKOVÁ, Marie (1995): Výzkum žákovského slangu podle dotazníku pro Český jazykový atlas. In: L. Klimeš (ed.), Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7.–9. února 1995. Plzeň: Pedagogická fakulta, s. 29–35.

SCHULZOVÁ, Oľga (1995): Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1–4, s. 14–15.

SLANČOVÁ, Dana – SOKOLOVÁ, Miloslava (1995): Vokatív ako kontaktový jav. In: J. Jančáková – M. Komárek – O. Uličný (eds.), Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sv. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 142–146.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1995): České kontaktové javy v slovenčine. In: S. Ondrejovič – M. Šimková (eds.), Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výzkumu súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. 188–206.

STICH, Alexandr (1995): Existuje u nás pocit ohrožení jazyka? Naše řeč, 78, č. 2, s. 61–73.

ZEMAN, Jiří (1995): Ke vztahu češtiny a slovenštiny v České republice. In: H. Jelitte – T. P. Troškina (eds.), Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich. Beiträge zur Slavistik. Bd. 27. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien: Peter Lang, s. 523–537.

1996

BRÜGGEMANN, Franz-Rudolf (1996): Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slowakischen Schriftsprache der Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang.

ĎUROVIČ, Ľubomír (1996): Typologie klení ve slovanských a sousedních jazycích. Souvislosti, 7, č. 2–3, s. 46–47.

DVONČ, Ladislav (1996): Demarš. Kultúra slova, 30, č. 1, s. 53.

FORDINÁLOVÁ, Eva (1996–1997): Grammatica Slavico-Bohemica v historickom kontexte. (K 250. výročiu vydania). Slovenský jazyk a literatúra v škole, 43, č. 1–2, s. 8–12.

GLADROW, Anneliese (1996): Belebtheit, Personalität und Sexus im Tschechischen und Slowakischen im Vergleich mit dem Deutschen. In: W. Gladrow – S. Heyl (eds.), Slawische und deutsche Sprachwelt: typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 196–202.

GLADROW, Anneliese (1996): Osudy českého a slovenského spisovného jazyka v jazykové situaci rakousko-uherské monarchie v letech 1848 až 1918. In: A. Gladrow – L. Řeháček – H. Gladkova (eds.), Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století (=Beiträge zur Geschichte der slawischen Schriftsprachen im 19. Jahrhundert.) Praha: Euroslavica, s. 9–17.

JAROŠOVÁ, Alexandra (1996): Prínos „bratislavskej lexikografickej školy“ k teórii a praxi dvojjazyčnej lexikografie. Kultúra slova, 30, č. 3, s. 134–141.

JELÍNEK, Milan (1996): Nové slovakismy ve spisovné češtině. In: S. Kučerová a kol. (eds.), Českoslovenství – součást evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. Brno: Konvoj, s. 299–306.

KOLI, František (1996): K problému prekladovosti v česko-slovenskom literárnom kontexte. Romboid, 31, č. 1, s. 50–56.

MASÁR, Ivan (1996): O výbere správnych prídavných mien. Kultúra slova, 30, č. 2, s. 122.

MĚŠŤAN, Antonín (1996): Pavel Josef Šafařík a česká a slovenská právní terminologie. Slavia, 65, č. 1–2, s. 139–140.

MĚŠŤAN, Antonín (1996): Pavel Josef Šafařík a česká a slovenská právní terminologie. In: P. Petrus – L. Bartko – J. Zimmermann (eds.), Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, s. 285–286.

MISLOVIČOVÁ, Sibyla. (1996): Anonymné preklady. Kultúra slova, 30, č. 5, s. 294–295.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (1996): Paralelné slovenské a české texty v meniacej sa jazykovej situácii. In: V. Patráš (ed.), Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 100–108.

NOVÁKOVÁ, Marie (1996): Grupa czesko-słowacka. 6.1. Język czeski. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupelneniami za rok 1992. Warszawa: Slawistyczny ośrodek wydawniczy, s. 371–418.

PFEFFER, Vladimír (1996): O jazyce normalizace. In: J. Wiendl (ed.), Normy normalizace. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 118–122.

POVAŽAJ, Matej (1996): Cudzie zemepisné názvy v slovenskom texte. Kultúra slova, 30, č. 2, s. 85–89.

POVAŽAJ, Matej (1996): Dramatičnosť situácie. Kultúra slova, 30, č. 1, s. 58–59.

POVAŽAJ, Matej (1996): Hlavný veliteľ či vrchný veliteľ? Kultúra slova, 30, č. 5, s. 315.

SHORT, David (1996): Essays in Czech and Slovak language and literature. London: School of Slavonic and East European studies.

SCHULZOVÁ, Oľga (1996): A Comparison of Some Phenomena in the Vocalic Inventories of Contemporary Slovak and Czech. In: Z. Palková (ed.), Phonetica Pragensia 9. Praha: Karlova univerzita, s. 251–255.

SCHULZOVÁ, Oľga (1996): Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 2. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Bratislava: Veda, s. 87–92.

TUGUŠEVA, Roza [Тугушева, Роза] (1996): Неологизмы в близкородственных языках (на примере чешского и словацкого языков). Jazykovedný časopis, 47, č. 1, s. 25–40.

VALENCOVA, Marina Michajlovna [Валенцова, Марина Михайловна] (1996): Терминология календарной обрядности чехов и словаков. Диссертация. Москва.

ZEMAN, Jiří (1996): K výzkumu kontaktů češtiny a slovenštiny v České republice po rozpadu Československa. In: V. Patráš (ed.), Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 109–118.

1997

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1997): Derivované ženské personálne expresíva v češtine a slovenčine. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 45. Brno: Masarykova univerzita, s. 131–135.

BERGER, Tilman (1997): Tschechen und Slowaken: Zum Scheitern einer gemeinsamen, tschechoslowakischen Schiftsprache. In: G. Hentschel (ed.), Über Muttersprachen und Vaterländer. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 151–181.

BLANÁR, Vincent (1997): Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca. 26. Bratislava: Stimul, s. 21–34.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1997): Slovenčina ako stredoeurópsky jazyk. (Na okraj protikladu domáce/cudzie). In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava: Veda, s. 69–78.

BUZÁSSYOVÁ, Klára – ONDREJOVIČ, Slavomír (1997): Slovaks and Czechs. The Slovak and Czech Languages (the Ethno-significative, Culturological, Psychological, and Sociolinguistic Aspects of the Relations Between Two Nations and Their Languages). Human Affaires, 7, č. 2, s. 141–158.

FINĎO, Bohuslav (1997): Ovsený páper (ovsené vločky). Kultúra slova, 31, č. 1, s. 61–64.

HEGEROVÁ, Katarína (1997): To je slovenčina? Kultúra slova, 31, č. 4, s. 223–224.

HORECKÝ, Konštantín – HORECKÁ, Katarína – KORTMAN, Bohuslav (1997): Slovensko-český, česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov. Žilina: Knižné centrum.

JIŠA, Jan (1997): Nad ránem. Týdeník Rozhlas(17. – 23. 2. 1997), , č. 8, s. 32.

KLIMEŠ, Lumír (1997): Komentovaný přehled výzkumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920 – 1996. 1.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita.

KOLI, František (1997): Funkčné premeny česko-slovenského prekladového kontextu. In: A. Rády – V. Rádyová (eds.), III. stretnutie tlmočníkov a prekladateľov z krajín strednej a východnej Európy. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, s. 48–56.

NEKVAPIL, Jiří (1997): Tschechien. In: H. Goebl – P. H. Nelde – Z. Starý – W. Wölck (eds.), Contact Linguistics. An International Handbook of Contemporary Research. Volume 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, s. 1641–1649.

NOVÁKOVÁ, Marie (1997): Grupa czesko-słowacka. 6.1. Język czeski. In: Z. Rudnik-Karwatowa (ed.), Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupelnieniami za lata 1992–1993. Warszawa: Slawistyczny ośrodek wydawniczy, s. 341–366.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1997): Slowakein. In: H. Goebl – P. H. Nelde – Z. Starý – W. Wölck (eds.), Contact Linguistics. An International Handbook of Contemporary Research. Volume 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, s. 1669–1678.

POVAŽAJ, Matej (1997): Za prepážkou? Kultúra slova, 31, č. 2, s. 127–128.

RANGELOVA, Albena (1997): Paralelnost českých a slovenských textů ve sféře spotřeby a obchodu. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava: Veda, s. 191–196.

RIPKA, Ivor (1997): Slowakisch – Tschechisch. In: H. Goebl – P. H. Nelde – Z. Starý – W. Wölck (eds.), Contact Linguistics. An International Handbook of Contemporary Research. Volume 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, s. 1702–1707.

SCHULZOVÁ, Oľga (1997): Pokus o stručný náčrt postavenia slovenčiny v zahraničí, najmä v Čechách. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava: Veda, s. 187–190.

SCHULZOVÁ, Oľga (1997): Slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 40. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, s. 68–73.

SOKOLOVÁ, Gabriela – HERNOVÁ, Šárka – ŠRAJEROVÁ, Oľga (1997): Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava: Slezský ústav.

SOKOLOVÁ, Miloslava (1997): Slovenčina a čeština – vzájomné interferencie. In: E. Umińska-Tytoń (ed.), Interferencje w językach i dialektach słowiańskich. Łódż: Uniwersytet Łódzki, s. 119–127.

SRNKA, František (1997): O odbornom názvosloví z poľnohospodárskej techniky. Kultúra slova, 31, č. 4, s. 210–214.

ŠLOSAR, Rudolf (1997): Brüggemann, Franz-Rudolf: Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 45. Brno: Marykova univerzita, s. 204–206. (recenze)

TUGUŠEVA, Roza [Тугушева, Роза] (1997): Германизмы в близкородственных языках (на материале чешского и словацкого языков). Slavica Slovaca, 32, č. 2, s. 109–126.

TUGUŠEVA, Roza [Тугушева, Роза] (1997): Latinizmy v češtine a slovenčine. In: P. Žigo (ed.), Philologica. 45. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 109–117.

VONDRÁČEK, Miloslav (1997): Německá studie o pojmenování barev v současné spisovné češtině a slovenštině: Češtinář, 8, č. 3, s. 81–86. (recenze)

ZEMAN, Jiří (1997): Czech-Slovak. In: H. Goebl – P. H. Nelde – Z. Starý – W. Wölck (eds.), Contact Linguistics. An International Handbook of Contemporary Research. Volume 2. Berlin – New York: Walter de Gruyter, p. 1650–1655.

ZEMAN, Jiří (1997): K přijímání slovenské kultury Čechy po rozpadu Československa. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava: Veda, s. 182–186.

ZEMAN, Jiří (1997–1998): Přijímání slovenských textů českými studenty. Český jazyk a literatura, 48, č. 9–10, s. 211–216.

1998

BALÁŽOVÁ, Ľubica – BOSÁK, Ján (1998): Prečo a ako sa prekladal český slovník cudzích slov. Slovenská reč, 63, č. 6, s. 343–351.

BALBÍN, Jaroslav (ed.) (1998): Praha a národnosti. Praha: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1998): Interferenčné tlaky na jazykovú kompetenciu hovoriaceho. In: P. Karlík – M. Krčmová (eds.), Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: Masarykova univerzita, s. 119–124.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1998): K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 46. Brno: Masarykova univerzita, s. 151–159.

BARTÁKOVÁ, Jarmila (1998): Z histórie slovakistiky na Masarykovej univerzite. In: I. Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova univerzita, s. 12–16.

BARTKO, Ladislav (1998): Masníkova Zpráva písma slovenského – prvá jazyková príručka češtiny na Slovensku. In: J. Doruľa (ed.), Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiasa Masníka). Bratislava: Slavistický kabinet SAV, s. 142–156.

BĚLIČOVÁ, Helena (1998): Konfrontace češtiny a slovenštiny na pozadí spisovných jazyků slovanských. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 5–16.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1998): Fungovanie dvoch národných jazykov v jednom štáte. In: J. Bosák (ed.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 15–21.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (1998): Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk. (K problému jazykového zákonodarstva). Slovenská reč, 63, č. 3, s. 131–142.

DOLNÍK, Juraj (1998): Metajazyková axiologická kompetencia Slovákov (vo vzťahu k češtine). In: J. Bosák (ed.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Slovenský jazyk. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 26–32.

DOLNÍK, Juraj (1998): Postoje k bohemizmom v súčasnej slovenčine (ako signály vyrovnávania sa so slovensko-českými vzťahmi). In: I. Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova univerzita, s. 41–44.

DORUĽA, Ján – KRASNOVSKÁ, Elena – ŽEŇUCH, Peter (1998): Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období. In: D. Čaplovič (ed.), XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Veda, s. 65–92.

ĎUROVIČ, Ľubomír (1998): Slovenská vývinová línia spisovnej češtiny. In: O. Mališ (ed.), Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, s. 43–52.

GLADROW, Anneliese (1998): Otázka státního jazyka v Československé republice (1918–1939). In: O. Mališ (ed.), Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, s. 53–60.

JELÍNEK, Milan (1998): Neoddalujme uměle spisovnou češtinu a slovenštinu. In: S. Kučerová (ed.), Českoslovenství, středoevropanství, evropanství: 1918–1998. Úvahy, svědectví a fakta. Brno: Konvoj, s. 422–429.

JELÍNEK, Milan (1998): O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny. In: I. Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova univerzita, s. 29–40.

KOŘENSKÝ, Jan (1998): Jazyky a jejich vztahy. Čeština a slovenština. In: J. Kořenský (ed.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Český jazyk. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, s. 20–33.

MASÁR, Ivan (1998): Príspevok literárnej vedy k objasňovaniu česko-slovenských jazykových vzťahov. Kultúra slova, 32, č. 5, s. 312–315

MATULA, Pavol (1998): Československý jazyk na slovenských stredných školách. Českí stredoškolskí profesori na Slovensku a jazyková otázka v období I. ČSR. Slovanský přehled, 84, č. 1, s. 47–54.

MĚŠŤAN, Antonín (1998): Jak dál ve slovakistice v České republice. In: I. Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova Univerzita, s. 17–20.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (1998): Čeština a slovenčina dnes. (Skica k jazykovej situácii po rozpade dvojjazykového spoločenstva.). In: O. Mališ (ed.), Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, s. 93–101.

NEKVAPIL, Jiří – NEUSTUPNÝ, Jiří (1998): Linguistic communities in the Czech Republic. In: C. B. Paulston – D. Peckham (eds.), Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe. Clevedon – Philadelphia – Toronto – Sydney – Johannesburg: Multilingual Matters, s. 116–134.

NILSSON, Morgan (1998): Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine. In: M. Nábělková (ed.), Varia. VII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 211–220.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1998): Nad novým Slovníkom cudzích slov. Slovenská reč, 63, č. 6, s. 361–366.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1998): Nový slovensko-český a česko-slovenský slovníček zo Žiliny. [Horecký, K. – Horecká, K. – Kortman, B.: Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov. Žilina 1997.] Kultúra slova, 32, č. 3. s. 184–188. (recenze)

ONDREJOVIČ, Slavomír (1998): Stanislav Petřík a Slovensko. In: P. Mališ (ed.), Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, s. 109–115.

PISÁRČIKOVÁ, Mária (1998): Fanúšička, nie "fanynka". Kultúra slova, 32, č. 4, s. 250–251.

POSPÍŠIL, Ivo (ed.) (1998): Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova univerzita.

POVAŽAJ, Matěj (1998): Drť je drvina. Kultúra slova, 32, č. 4, s. 249–250.

SABOL, Ján (1998): Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a češtine. In: J. Doruľa (ed.), XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, s. 109–118.

SCHULZOVÁ, Oľga (1998): Jazykovedná slovakistika na Filozofickej fakulte UK. In: R. Chmel (ed.), Příspěvky k dějinám slovakistiky na FF UK. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 101–120.

VOTRUBA, Martin (1998): Linguistic minorities in Slovakia. In: C. B. Paulston – D. Peckham (eds.), Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe. Clevedon – Philadelphia – Toronto – Sydney – Johannesburg: Multilingual Matters, s. 255–279.

ZELENKA, Miloš (1998): Literárněvědná terminologie v česko-slovenských vztazích. In: I. Pospíšil (ed.), Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. Brno: Masarykova univerzita, s. 59–69.

ZEMAN, Jiří (1998): K výzkumu percepce slovenské kultury Čechy po rozpadu Československa. Český lid, 85, č. 2, s. 175–178.

1999

BARTKO, Ladislav (1999): O jazyku spevníka Cithara Sanctorum z roku 1636 a jeho ďalších vydaní v 17. storočí. Slovenská reč, 64, č. 1, s. 13–23.

ČIŽMÁROVÁ, Libuše (1999): K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918. Příspěvek k 80. výročí vzniku Československé republiky. Naše řeč, 82, č. 1, s. 1–15.

DOLNÍK, Juraj (1999): Das Slowakische im Kontakt mit dem Tschechischen. Ein Beitrag zur Darstellung der slowakischen Standardsprache. In: W. Eismann – K. Trost (eds.), Anzeiger für slavische Philologie. 26. Graz: Akademische Druck u. Verlagsanstalt, s. 87–101.

DOLNÍK, Juraj (1999): Spisovná slovenčina a čeština. In: J. Mlacek (ed.), Studia Academica Slovaca. 28. Bratislava: Stimul, s. 39–52.

DUDÁŠOVÁ, Júlia (1999): Josef Dobrovský a slovenčina. In: H. Mieczkowska – T. Z. Orłoś (eds.), Odrodzenia narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 175–182.

HABOVŠTIAK, Anton (1999): Zo slovenskej a slovanskej lexiky. Slavica Slovaca, 34, č. 2, s. 97–105.

HEGEROVÁ, Katarína (1999): Bohemizmy v textoch slovenských technických noriem. Kultúra slova, 33, č. 3, s. 142–146.

HORECKÝ, Ján (1999): Odraz kultúrnych prvkov v slovnej zásobe slovenčiny, češtiny a maďarčiny. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 4. Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava: Veda, s. 94–97.

IREINOVÁ, Martina (1999): Chcete vyhrát *lyžovačku*? Naše řeč, 82, č. 1, s. 53–54.

KOMPASOVÁ, Simona (1999–2000): Čeština ve vysílání slovenské televizní stanice Markíza. Češtinář, 10, č. 5, s. 156–163.

KUPCOVÁ, Jana (1999): Jednočlenné vetné typy v slovenčine a češtine. In: Ľ. Sičáková (ed.), Slovo o slove. 5. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 32–37.

MACUROVÁ, Alena – JANÁČKOVÁ, Jaroslava (1999): Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda druhá: Poznámky ke slovenštině. Česká literatura, 47, č. 2, s. 144–161.

MAJTÁN, Milan (1999): Čeština a slovenčina v Krmanovej gramatike z roku 1604. In: W. Kupiszewski a kol. (eds.), Prace Filologiczne. 44. Warszawa: Instytut Języka Polskiego, s. 355–360.

MAJTÁNOVÁ, Marie (1999): Co bychom měli vědět o historii česko-slovenských vztahů. Almanach Českého spolku na Slovensku: česká národnostní menšina na Slovensku. Dostupné na: http://www.cesi.sk/txt/hiuv.htm

MAJTÁNOVÁ, Marie (1999): Historická úloha češtiny na Slovensku. Estetika, 36, č. 1–3, s. 218–223.

MUSILOVÁ, Květoslava (1999): Retrospektivní a perspektivní pohled na komunikaci Čechů a Slováků. In: P. Odaloš (ed.), Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 199–202.

MUSILOVÁ, Květoslava (1999): Rozvíjení percepční kompetence žáků ve vztahu k blízkému slovanskému jazyku – ke slovenštině. Jazykovědné aktuality, 36. Zvláštní číslo, s. 94–96.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (1999): Čeština na Slovensku – pokračovanie príbehu. In: P. Odaloš (ed.), Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 190–198.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (1999): Slovenčina a čeština dnes. Kontakt či konflikt. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 4. Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava: Veda, s. 75–93.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (1999): Šaldovský, kollárovský, jánošíkovský (o jednom type kultúrne viazanej lexiky). In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Slovakistika v české slavistice. Brno: Masarykova univerzita, s. 43–58.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1999): Eugen Paulíny ako sociolingvista. Slovenská reč, 64, č. 2, s. 65–83.

ONDREJOVIČ, Slavomír (1999): Sú slová potlach a mejdan v slovenčine bohemizmami? Kultúra slova, 33, č. 5, s. 270–273.

PATRÁŠ, Vladimír (1999): V čom spočíva (ne)praktickosť príručky. K. Horecký – K. Horecká – B. Kortman: Slovensko-český, Česko-slovenský slovník rozdielnych výrazov. Žilina: Knižné centrum 1997. 192 [96 + 96] s. Jazykovedný časopis, 50, č. 2, s. 136–139. (recenze)

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.) (1999): Slovakistika v české slavistice. Brno: Masarykova univerzita.

POVAŽAJ, Matej (1999): Ešte raz o slovese preplatiť. Kultúra slova, 33, č. 4, s. 216–220.

POVAŽAJ, Matej (1999): História a súčasný význam slova praženka/pražienka. Kultúra slova, 33, č. 5, s. 290–292.

ZEMAN, Jiří (1999): Recepce slovenských textů českými studenty bohemistiky. In: P. Odaloš (ed.), Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 203–206.

ZEMAN, Jiří (1999–2000): Seminář o výuce slovenštiny. Češtinář, 10, č. 5, s. 104–106.

2000

BENČATOVÁ, Ľudmila (2000): Čeština a jej miesto v učebných osnovách a učebniciach slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl a stredných škôl. In: J. Hvišč (ed.), Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Braslava: T.R.I. MÉDIUM, s. 228–231.

BERGER, Tilman (2000): Die Rolle des Tschechischen in der heutigen Slowakei. In: B. Panzer (ed.), Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, s. 179–196.

BERGER, Tilman (2000): Nation und Sprache: das Tschechische und das Slovakische. In: A. Gardt (ed.), Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Berlin – New York: Walter de Gruyter, s. 825–864.

BERGER, Tilman (2000): Zur Standardisierung und Normierung des Tschechischen und Slovakischen nach der Aufteilung der Tschechoslovakei. In: L. N. Zybatow (ed.), Sprachwandeln in der Slavia: die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, s. 665–681.

BLANÁR, Vincent (2000): K otázke slovensko-českých jazykových a jazykovedných vzťahov v období národného obrodenia. In: J. Hvišč (ed.), Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: T. R. I. Médium, s. 171–178.

DOLNÍK, Juraj (2000): Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava: Veda.

DOLNÍK, Juraj (2000): Tradícia češtiny na Slovensku a jej následky. In: J. Hvišč (ed.), Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: T. R. I. Médium, s. 196–202.

DORUĽA, Ján (2000): Slovensko-české vzťahy v zrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno: Masarykova univerzita, s. 51–53.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2000): Ku vzniku pojmu „reč československá“. (Posledný text prof. Ruda Brtáňa.) Slovenská literatúra, 47, č. 6, s. 443–457.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2000): Соблазн родства (о значении лексем в родственных языках). Ин: Л. Л. Иомдин - Л. П. Крысин (ред.), Слово в тексте и в словаре. Москва: Языки русской культуры, c. 77–81. Dostupné na: http://static.my-shop.ru/product/pdf/110/1096732.pdf

FEIFIČOVÁ, Magdaléna – NĚMEC, Vladimír (2000): Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty. Dobřichovice: Kava-Pech.

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (2000): O českém míšení. In: K. Buzássyová (ed.), Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, s. 102–111.

HORECKÝ, Ján (2000): Tri poznámky o slovese preplatiť. Kultúra slova, 34, č. 1, s. 17–19.

HVIŠČ, Jozef (ed.) (2000): Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: T. R. I. Medium.

IMRICHOVÁ, Mária (2000): Spisovná slovenčina ako štátny jazyk v úradnej praxi. Kultúra slova, 34, č. 3, s. 147–153.

KOČIŠ, František (2000): Sociolingvistické „prepínanie kódov“. Slovenská reč, 65, č. 5–6, s. 295–303.

LANSTYÁK, István (2000): K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov a Slovákov. Slovo a slovesnost, 61, č. 1, s. 1–17.

MUSILOVÁ, Květoslava (2000): Česko-slovenský pasivní bilingvismus. In: S. Ondrejovič (ed.), Sociolinguistica Slovaca. 5. Mesto a jeho jazyk. Bratislava: Veda, s. 280–288.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2000): Rozdelenie a „vzďaľovanie“. Niekoľko pohľadov. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Slovanský ústav AV ČR – Literárněvědná společnost při AV ČR, s. 104–112.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2000): Slovakizmy v súčasnej češtine. In: J. Hvišč (ed.), Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: T. R. I. Médium, s. 212–221.

NEKVAPIL, Jiří (2000): Sprachmanagement und ethnische Gemeinschaften in der Tschechischen Republik. In: L. N. Zybatow (ed.), Sprachwandeln in der Slavia: die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang, s. 683–699.

NEWERKLA, Stefan Michael (2000): Language Affinity in Central Europe – Some Thoughts on the Interrelations of German, Czech, Slovak and Magyar. Opera slavica – Slavistické rozhledy, 10, č. 4, s. 1–16.

OPAVSKÁ, Zdeňka (2000): Slovensko-česká konference Jazyk a kultúra (13.–14. 3. 2000, Kongresové centrum SAV, Smolenice). Časopis pro moderní filologii, 82, č. 2, s. 117–120.

PANČÍKOVÁ, Marta (2000): Niekoľko poznámok k súčasnej slovenskej a českej lexike. In: J. Hvišč (ed.), Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava: T.R.I. Médium, s. 222–227.

PETRUCHINA, Jelena Vasiľjevna [Петрухина, Елена Васильевна] (2000): Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. Москва: Издательство Московского университета.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.) (2000): Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Slovanský ústav AV ČR – Literárněvědná společnost při AV ČR.

POVAŽAJ, Matej (2000): Poznámky k trom poznámkam o slovese preplatiť. Kultúra slova, 34, č. 3, s. 154–158.

RYS, Jan (2000): Co všechno je konipas. Zemské noviny (27. 1. 2000).

ŠIMKOVÁ, Mária (2000): Jazyk(y) a reč v Navrávačkách s Dominikom Tatarkom. In: E. Štolbová (ed.), Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Bratislava: Literárne informačné centrum, s. 315–319.

ULIČNÝ, Oldřich (2000): Dynamika současné spisovné češtiny: stav, problémy, axiologické aspekty. Wiener slavistisches Jahrbuch, 46, s. 128–136.

WOLLMAN, Slavomír (2000): Vzájemnost a nevzájemnost jako předmět jazykově literárního bádání. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Slovanský ústav AV ČR – Literárněvědná společnost při AV ČR, s. 5–10.

ZEMAN, Jiří (2000): K lingvistické analýze moderní populární hudby: dva jazyky (čeština, slovenština) v jednom písňovém textu. Slovo a slovesnost, 61, č. 1, s. 54–59.

2001

BALCOVÁ, Táňa – JAROŠOVÁ, Alexandra (2001): Poznámky k lexikografickej koncepcii Petra Tvrdého. In: S. Ondrejovič – K. Fircáková – D. Lechner (eds.), Peter Tvrdý. Zborník zo seminára k 150. výročiu narodenia. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, s. 27–34.

BERGER, Tilman (2001): Konzeptionen der Hochsprache bei Tschechen und Slovaken und ihre praktische Relevanz. In: K. Ehlich (ed.), Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft. Freiburg: Fillibach, s. 223–240.

BLÁHA, Ondřej (2001): Futurum typu půjdu, ponesu v češtině, slovenštině a horní lužické srbštině. Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, s. 138–143.

HORECKÝ, Ján (2001): Slovesá točiť, krútiť a obracať. Slovenská reč, 66, č. 1, s. 32–36.

JAROŠOVÁ, Alexandra (ed.) (2001): Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Bratislava: Veda.

KOPECKÝ, Kamil – MUSILOVÁ, Květoslava (2001): Slovenština v ČR už jenom jako jazyk minority. In: P. Kuldanová – I. Gejgušová (eds.), Čeština – jazyk slovanský. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 82–86.

LIFANOV, Konstantin Vasilevich [Лифанов, Константин] (2001): Генезис словацкого литературного языка. Диссертация. Москва.

MUSILOVÁ, Květoslava (2001): Česko-slovenský a slovensko-český pasivní bilingvismus ve změněných jazykových podmínkách. In: J. Klincková (ed.), Jazyková komunikácia v 21. storočí. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 305–314.

MUSILOVÁ, Květoslava (2001): Vývojové tendence v úrovni česko-slovenského a slovensko-českého pasivního bilingvismu. AUPO. Facultas Paedagogica, Philologica. 20. Studia Philologica. 10, s. 13–20.

NEKVAPIL, Jiří (2001): Jazykový management a etnická společenství v České republice. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 65–80.

ONDREJOVIČ, Slavomír (2001): Eugen Jóna a tzv. novohradské bohemizmy. In: I. Kaczarová (ed.), Husiti na Slovensku: zborník referátov z konferencie pri príležitosti 550. výročia bitky pri Lučenci. Lučenec: Mestský úrad, s. 107–114.

ONDREJOVIČ, Slavomír – FIRCÁKOVÁ, Kamila – LECHNER, Dušan (eds.) (2001): Peter Tvrdý. Zborník zo seminára k 150. výročiu narodenia. Bratislava: Univerzitná knižnica.

SLOBODA, Marián (2001): Etnokategorie, identita a čtyři pokusy o únik z konfliktu: „Čechoslovák“, „český Řek“, „Slovák v Chorvatsku“ a „nic“ (srbskost v Chorvatsku). In: O. Šrajerová (ed.), Otázky národní identity – determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Opava – Praha: Slezský ústav Slezské zemské muzeum – Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropské informační střediska Univerzity Karlovy, s. 235–245.

SOKOLOVÁ, Gabriela (2001): Mateřský jazyk v národnostně smíšeném prostředí. Slovo a slovesnost, 62, č. 4, s. 258–273.

VÍŠKA, Václav (2001–2002): K výzkumu pasivního bilingvizmu současných českých vysokoškoláků. Češtinář, 12, č. 4, s. 105–107.

2002

DOLNÍK, Juraj (2002): Der slowakisch-tschechische Bilingualismus. In: J. Štefánik (ed.), Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bratislava: Academic Electronic Press, s. 37–42.

FURDÍK, Karol (2002): Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Jazykovedný časopis, 53, č. 1, s. 73–78. (zpráva)

HÁDKOVÁ, Marie (2002): Čeština a slovenština jako cizí jazyky. In: J. Hasil (ed.), Čeština jako cizí jazyk 4. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 149–154.

KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol (2002): Dejiny spisovnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského.

KRASNOVSKÁ, Elena (2002): České predlohy a ich odraz v jazyku duchovných piesní spevníka Cantus Catholici. In: L. Kačic (ed.), Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, s. 23–42.

MLČOCH, Miloš (2002): K názvům českých a slovenských rockových skupin. In: J. Fiala – E. Lotko – M. Hádková (eds.), České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 231–235.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2002): Česká súčasnosť slovakistiky ako študijného odboru. In: J. Pekarovičová (ed.), Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Stimul, s. 211–218.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2002): (D)ozvuky fungovania bibličtiny na Slovensku. In: S. Gajda (ed.), Stylistyka. XI. Stylistyka a poetyka. Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, s. 459–474.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2002): „K dverím ňebe se mej...“ Bibličtina na Slovensku v 20. storočí. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Literatury v kontaktech. (Jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 71–87.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2002): Medzi pasívnym a aktívnym bilingvizmom (poznámky k špecifiku slovensko-českých jazykových vzťahov). In: J. Štefánik (ed.), Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bratislava: Academic Electronic Press, s. 101–114.

NEUSTUPNÝ, Jiří (2002): Sociolingvistika a jazykový management. Sociologický časopis, 38, č. 4, s. 429–442.

NEWERKLA, Stefan Michael (2002–2003): Čeština v monarchii a středoevropský jazykový areál. Český jazyk a literatura, 53, č. 2, s. 61–68.

NEWERKLA, Stefan Michael (2002): Sprachliche Konvergenzprozesse in Mitteleuropa. In: I. Pospíšil (ed.), Crossroads of cultures: Central Europe. Brno: Masarykova univerzita, s. 211–236. Dostupná na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132588/LitterariaHumanitas_011-2002-1_11.pdf?sequence=1

NEWERKLA, Stefan Michael (2002): Středoevropský jazykový areál a rakouská monarchie. In: A. Krausová – M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.), Setkání s češtinou. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 72–87.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.) (2002): Literatury v kontaktech. (Jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

VALENTOVÁ, Iveta (2002): Ťava – velblúd, velbludorys. Kultúra slova, 36, č. 2, s. 94–99.

ZELENKOVÁ, Anna (2002): V. D. Lambl a jeho chápanie česko-slovenskej vzájemnosti. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Literatury v kontaktech: Jazyk – literatura – kultura. Brno: Masarykova univerzita, s. 50–56.

ŽIGO, Pavol (2002): Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovenčiny a češtiny. Slovenská reč, 67, č. 1, s. 5–18.

2003

BERGER, Tilman (2003): Slovaks in Czechia – Czechs in Slovakia. In: J. Nekvapil – S. Čmejrková (eds.), Languages and Language Communities in the Czech Republic. (= International Journal of the Sociology of Language 162). Berlin – New York: Max de Gruyter Verlag, s. 19–39.

BLANÁR, Vincent (2003): Jazyková prax a lexikálne výpožičky v medzivojnovom období. Slovenská reč, 68, č. 3, s. 224–228.

BOSÁK, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára (2003): Druhá etapa medzinárodného výskumného programu Komparácia systémov a fungovania súčasných slovanských jazykov. Jazykovedný časopis, 55, č. 1–2, s. 111–127.

ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana (eds.) (2003): Jazyk. Média. Politika. Praha: Academia.

ČORNEJOVÁ, Michaela (2003): Čeština slovenských studentů aneb vždyť jsme byli společný stát. In: L. Awadová a kol. (eds.), Setkání bohemistů Cikháj 2003. Brno: Masarykova univerzita, s. 16–21.

FEIFIČOVÁ, Magdaléna – NĚMEC, Vladimír (2003): Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty. 2. vydání. Dobřichovice: Kava-Pech.

GAZDA, Jiří (2003): Internacionalizační tendence v rozvoji slovní zásoby současných západoslovanských jazyků. In: Z. Tichá – A. Rangelová (eds.), Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 64–73.

HOMOLÁČ, Jiří – KARHANOVÁ, Kamila – NEKVAPIL, Jiří (eds.) (2003): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno: Doplněk.

HORÁK, Emil (2003): Štúrov spis Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí v aktuálnom slovanskom kontexte. Slavica Slovaca, 38, č. 2, s. 97–103.

JAROŠOVÁ, Alexandra (2003): Impulzy korpusovej lingvistiky pre dvojjazyčnú lexikografiu: medzi textovou a slovníkovou ekvivalenciou. Jazykovedný časopis, 54, č. 1–2, s. 59–68.

KAMIŠ, Karel (2003): Centrum a periferie vidu sloves v češtině v porovnání s romlekty. In: M. Čechová – D. Moldanová (eds.), Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta – Katedra bohemistiky a slavistiky, s. 116–125.

KOPECKÝ, Kamil (2003): K možnostem začlenění slovenštiny do vyučovacích osnov ZŠ. In: M. Nábělková – M. Šimková (eds.), Varia. X. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 213–215.

LAUERSDORF, Mark Richard (2003): Protestant language use in 17th century Slovakia in a diglossia framework. In: P. Žeňuch (ed.), Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, s. 49–60.

MITTER, Patrik (2003): Percepce slovenštiny u studentů UJEP v Ústí nad Labem. In: P. Plutko (ed.), Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 298–203.

MITTER, Patrik (2003): Substantivní hybridní kompozita s prvním členem cizího původu v SSČ a KSSJ. Filologická revue, 6, č. 3, s. 37–41.

MUSILOVÁ, Květoslava (2003): Vývojové tendence v komunikaci Čechů a Slováků po rozdělení ČSFR. In: I. Fialová (ed.), Sborník Česko-slovensko-polské jazykové a literární souvislosti. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 223–229.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2003): Aktuálne kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti. In: I. Pospíšil – M. Zelenka (eds.), Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 89–122.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2003): „Vědný obor, nepříjemní vítr...“ K jednému slovensko-českému adjektívnemu diferenčnému javu. In: P. Žigo (ed.), BraSlav. 1. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 201–212.

NEKVAPIL, Jiří (2003): On the role of the languages of adjacent states and the languages of ethnic minorities in multilingual Europe: the case of the Czech Republic. In: J. Besters-Dilger – R. de Cillia – H.-J. Krumm – R. Rindler-Schjerve (eds.), Mehrsprachigkeit in der erweiterten europäischen Union / Multilingualism in the Enlarged European Union / Multilinguisme dans l'Union Européenne élargie. Klagenfurt: Drava Verlag, s. 76–94.

NEKVAPIL, Jiří (2003): O vztahu malých a velkých slovanských jazyků. Lětopis, 50, č. 1, s. 113–127.

NEUSTUPNÝ, Jiří – NEKVAPIL, Jiří (2003): Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, č. 3–4, s. 181–366.

OHNHEISER, Ingeborg (ed.) (2003): Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej.

PALLASOVÁ, Eva (2003): Role ortografického systému při standardizaci národního jazyka. In: A. V. Muha (ed.), Simpozij Obdobja 20: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, s. 541–549. Dostupné na: http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/sim20/pallasova.pdf

PANČÍKOVÁ, Marta (2003): Zradné slová v blízkych jazykoch. In: J. Fiala (ed.), České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. AUPO Facultas Philologica. Philologica. 78. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 27–31.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.) (2003): Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterárnost a areál). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

SHORT, David (2003): The Broader Czech (and Slovak) Contribution to the English Lexicon. Central Europe, 1, č. 1, s. 19–39.

SVOBODOVÁ, Jana (2003): Rozumíme si ještě navzájem? In: R. Novák (ed.), Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v proměnách doby. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 10–15.

ŠIMKOVÁ, Mária (2003): Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text. In: M. Nábělková – M. Šimková (eds.), Varia. X. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 223–232.

ŠVAGROVSKÝ, Štefan – ONDREJOVIČ, Slavomír (2003): Prvé pokusy o slovenskú lekársku a lekárnickú terminológiu. (Pri storočnici od narodenia prof. Júliusa Ledényiho-Ladzianskeho, tvorcu slovenského anatomického názvoslovia). Slovenská reč, 68, č. 4, s. 193–206.

Tuguševa, Roza [Тугушева, Роза] (2003): Очерки по сопоставительной лексикологии чешского и словацкого языков. Санкт Петербург: Издательство С-Петербургского университета.

2004

BALCOVÁ, Táňa – GREŇA, Štefan (2004): Česko-slovenský, slovensko-český slovník. Bratislava: Kniha – spoločník.

BERGER, Tilman (2004): Tschechisch und Slovakisch. In: T. Roelcke (ed.), Variationstypologie. Ein sprachtypologisches Handbuch der europäischen Sprachen. Berlin – New York: De Gruyter Mouton, s. 636–656.

BLANÁR, Vincent (2004): Od jazyka A k blízkopríbuznému jazyku B a od jazyka B k blízkopríbuznému jazyku A. In: P. Žigo – L. Matejko (eds.), BraSlav. 2. Bratislava: Karprint, s. 163–166.

ĎURČO, Peter (2004): Paremiologické minimum slovenčiny. Výsledky a porovnania. In: R. Blatná – V. Petkevič (eds.), Jazyky a jazykověda. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav Českého národního korpusu, s. 45–61.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2004): Česko-slovenské kultúrne kontinuum. In: J. Štěpán (ed.), Jan Blahoslav Čapek. Brno: J. Marek, s. 42–48.

DVOŘÁKOVÁ, Iva (2004): K česko-slovenským jazykovým vztahům v raném novověku. Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 167–190.

GAZDÍKOVÁ, Martina (2004): Zu heutigen Standardisierungstendenzen im Slovakischen (am Beispiel der tschechischen Kontaktwörter im Krátky slovník slovenského jazyka). Die Welt der Slaven, 49, č. 1, s. 129–144.

HOFFMANNOVÁ, Jana (2004): Výročí české univerzitní slovakistiky: vzpomínky a perspektivy. Jazykovědné aktuality, 41, č. 3–4, s. 57–60.

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (2004): Kontakt češtiny a slovenštiny v rodinné komunikaci. Problematika idiolektu. In: V. Patráš (ed.), Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 387–396.

HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga (2004): Kontakt zwischen Tschechisch und Slowakisch in der familiären Kommunikation. Problematik der Idiolekte. In: W. Gladrow (ed.), Das Bild der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen. Typologische Spezifika. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 297–309.

IVAŇOVÁ, Tamara (2004): O tom, ako Slováci mluví a Česi povedajú. In: M. Šimková (ed.), Varia. XI. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 30–36.

KESSELOVÁ, Jana – PALENČÁROVÁ, Jana (2004): Slovensko-český pasívny bilingvizmus detí a mládeže (Sonda do jazykového vedomia detí a mládeže). In: Ľ. Sičáková (ed.), Slovo o slove. 10. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 24–33.

KOLI, František (2004): Poznámky k pojmu prekladovosť. In: M. Hrdlička – E. Gromová (eds.), Antologie teorie uměleckého překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravská univerzita, s. 197–205.

KOPECKÝ, Kamil (2004): Slovenština v ČR jako jazyk minority. In: M. Šimková (ed.), Varia. XI. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 78–81.

KOPECKÝ, Kamil (2004): Slovenština v současném jazykovém portfoliu českých žáků. Disertační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

KRASNOVSKÁ, Elena (2004): O češtine a slovenských náboženských textoch predbernolákovského obdobia. In: I. Bogoczová (ed.), Jazykověda – Linguistica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 19–35.

KROBOTOVÁ, Milena – STOFFA, Ján (2004): Zrádná slova v slovensko-českém kontextu. In: M. Mlčoch – J. Juřicová (eds.), Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 51–56.

LIPOWSKI, Jaroslav (2004): Čeština a slovenština v totalitním systému. In: K. Pietrzycka-Bohosiewicz a kol. (eds.), Słowianie w Europie. Historia, kultura, język. Kraków: Universytet Jagielloński, s. 359–366.

LIPOWSKI, Jaroslav (2004): Názory polských lingvistů na česko-slovenskou jazykovou odluku. In: P. Žigo – L. Matejko (eds.), BraSlav. 2. Bratislava: Karprint, s. 158–162.

LIPOWSKI, Jaroslav (2004): Slovenský jazykový purismus ve 20. století. In: M. Jakubiec-Semkowowa (ed.), Slavica Wratislaviensia. CXXXI. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 85–99.

LIPOWSKI, Jaroslav (2004): Vplyv češtiny na vznik slovenského odborného názvoslovia v medzivojnovom období minulého storočia. In: I. Łuczków – J. Sokołowski (eds.), Wyraz i zdanie w językach slowiańskich. 4. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 159–164.

LIPOWSKI, Jaroslav (2004): Vztah češtiny a slovenštiny po 2. světové válce v oblasti odborné terminologie některých vědních oborů. In: I. Bogoczová (ed.), Jazykověda – Linguistica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 331–347.

MUSILOVÁ, Květoslava (2004): K jednomu typu paralelního česko-slovenského textu. In: I. Bogoczová (ed.), Jazykověda – Linguistica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 349–352.

MUSILOVÁ, Květoslava – SOKOLOVÁ, Miloslava (2004): Funkčnost česko-slovenských kontaktových variant v současnosti. In: J. Fiala – L. Machala (eds.), Studia Moravica. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 133–146.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2004): Hospoda premává, i když nefunguje elektrika… Zo života slovakizmov v českej komunikácii. Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 192– 207.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2004): Univerzitná slovakistika v českom prostredí (K desaťročiu existencie samostatného odboru na FF UK v Prahe). Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 100–110.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2004): Univerzitná slovakistika v českom prostredí – živý študijno-výskumný priestor. Babylon, 14 (29. 11. 2004), s. II (literární a výtvarná příloha), s. 80.

NEWERKLA, Stefan, Michael (2004): Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.

ODALOŠ, Pavol (2004): Výskumy slangu a argotu v kontexte histórie a súčasnosti (česko-slovenské a slovensko-české kontakty a kontexty). In: K. Michalewski (ed.), Współczesne odmiany języka narodowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 62–73.

ONDREJOVIČ, Slavomír (2004): FEIFIČOVÁ, M. – NĚMEC, V.: Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty. 2. vydání. Dobřichovice: Kava-Pech 2003. 192 s. Kultúra slova, 38, č. 5, s. 297–299. (recenze)

ONDREJOVIČ, Slavomír (2004): Z česko-slovenského konfrontačného štúdia. In: Z. Hladká – P. Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika. Praha: Lidové noviny, s. 436–440.

PETRUŇOVÁ, Helena (2004): K prekladu ruských frazém s inštrumentálom (do slovenčiny a češtiny). In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 52. Brno: Masarykova univerzita, s. 59–69.

SLOBODA, Marián (2004): Slovenčina u Slovákov v Česku: mikro- a makroaspekty vnútroskupinovej interakcie a výmena jazyka. In: A. Uhrinová – M. Žiláková (eds.), Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, s. 131–144.

SLOBODA, Marián (2004): Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost. Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 208–220.

SVOBODOVÁ, Jana (2004): Čeština a slovenština v kontaktu aneb Ohýbaj ma, mamko, pokým som ja Janko. In: R. Novák (ed.), Slovo a obraz v komunikaci dětmi: Komunikace s dětmi ve společné Evropě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 82–85.

ŠIMKOVÁ, Mária (2004): Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu. Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 130–145.

ŠULCKOVÁ, Martina (2004): Dva střípky z teorie a praxe překladů literárních děl ze slovenštiny do češtiny. Čeština doma a ve světě, 12, č. 3–4, s. 221–229.

THOMAS, George (2004): A comparison of the reception of German loanwords in Slovak and Czech. In: S. Mislovičová (ed.), Jazyk v komunikácii. Bratislava: Veda, s.117–125.

TUGUŠEVA, Roza [Тугушева, Роза] (2004): Особенности исторического развития лексики чешского и словацкого языков. Bohemistyka, 4, č. 1, s. 28–66.

ULIČNÝ, Oldřich (2004): Co zavinil Dobrovský. In: V. Vavřinek – H. Gladkova – K. Skwarska (eds.), Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Praha: Slovanský ústav AV ČR, s. 444–449.

ZEMAN, Jiří (2004–2005): Deset let univerzitní slovakistiky. Češtinář, 15, č. 3, s. 95–97.

ZEMAN, Jiří (2004): Ke konfrontačnímu studiu slovní zásoby češtiny a slovenštiny. In: I. Bogoczová (ed.), Jazykověda – Linguistica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, s. 353–356.

2005

ADAM, Robert (2005): Obhajoba měrových výrazů typu až tak. Naše řeč, 88, č. 4, s. 221–223.

DUDOK, Miroslav (2005): Hosťujúci kód. In: J. Štefánik (ed.), Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 21–27.

GAZDÍKOVÁ, Martina (2005): Die tschechischen Kontaktwörter: in der slovakischen Sprachpraxis und in der zeitgenössischen Slovakistik. München: Verlag Otto Sagner.

HÁDKOVÁ, Marie – LÍNEK, Josef – VLASÁKOVÁ, Kateřina (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1: podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se účíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

HIRSCHOVÁ, Milada (2005): Sekundární predikace v češtině a ve slovenštině. In: M. Šimková (ed.), Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Bratislava: Veda, s. 103–114.

HOLUB, Zbyněk (2005): K paralelám českých a slovanských pojmenování rodinných. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. Brno: Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykova univerzita, s. 61–76.

KAČALA, Ján (2005): O vzťahoch slovenčiny a češtiny v 20. storočí. Slavica Slovaca, 40, č. 2, s. 158–166.

KARLÍKOVÁ, Helena (2005): Německé výpůjčky v češtině a slovenštině. Naše řeč, 88, č. 4, s. 207–212.

KOPECKÝ, Kamil (2005): Pasivní bilingvismus slovenštiny u pubescentní mládeže na Karvinsku. In: M. Šimková (ed.), Varia. XII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 80–82.

KOPECKÝ, Kamil a kol. (2005): Slovenský jazyk na české škole. Praha – Olomouc: Slovensko-český klub – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.

KOSTLIVÁ, Markéta (2005): Částice ještě/ešte a už/už v češtině a slovenštině. In: M. Šimková (ed.), Varia. XII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 160–165.

KROBOTOVÁ, Milena – STOFFA, Jan (2005): Srovnávací typologie ustálených spojení z hlediska osvojovacího procesu. In: M. Polák – K. Vodrážková (eds.), Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 119–123.

KUSÁ, Mária (2005): Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV.

LANSTYÁK, István (2005): Striedanie kódov v kontexte asymetrického bilingvizmu. In: J. Dolník (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 141–154.

LIFANOV, Konstantin [Лифанов, Константин] (2005): Вытеснение богемизмов из лексической системы словацкого литературного языка с конца 19 века. Die Welt der Slaven, 50, č. 1, s. 71–82.

LIPOWSKI, Jaroslav (2005): Czy istniał język czeskosłowacki? Bohemistyka, 5, č. 2, s. 81–97.

LIPOWSKI, Jaroslav (2005): Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

LIPOWSKI, Jaroslav (2005): Otázka názvu společného státu Čechů a Slováků. In: M. Sarnowski – W. Wysoczański (eds.), Slavica Wratislaviensia. CXXXVIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , s. 175–180.

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (2005): Multijazyková edukácia na 1. stupni základnej školy (na príklade slovensko-českých jazykových vzťahov). In: R. Novák (ed.), Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 12–17. Dostupné na: http://www.osu.cz/fpd/kcd/hoste/liptakova.pdf

MUSILOVÁ, Květoslava (2005): Nevalenční užití výrazů on, ona, ono a ten v češtině a slovenštině (Sonda do ČNK a SNK). In: J. Vaňko (ed.), Syntax a jej vyučovanie. III. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, s. 103–107.

MUSILOVÁ, Květoslava (2005): Slovakismy v současné češtině. In: O. Uličný (ed.), Eurolitteraria&Eurolingua 2005. Majority a minority v literatuře a v jazyce. Liberec: Technická univerzita, s. 261–266.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2005): České listy v slovenskej próze. Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 2, č. 1, s. 22–32.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2005): „Keby vám delala čeština potíže, jenom, oné, žeknete...“ Slovenčina a čeština v literárnom spolužití. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice. VIII. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 147–162.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2005): Prečo o slovakistike? Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 2, č. 1, s. 5–6.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2005): Slovenská prítomnosť v súčasnej českej (jazykovej) situácii. In: O. Uličný (ed.), Eurolitteraria&Eurolingua 2005. Majority a minority v literatuře a v jazyce. Liberec: Technická univerzita, s. 250–260.

NÁBĚLKOVÁ, Mira – SLOBODA, Marián (2005): „Aj ja som išiel do sveta a donášel jsem své lásce najkrajšie kvety...“ Podoby bilingválneho diskurzu a „českoslovenčina“. In: J. Štefánik (ed.), Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: Univerzita Komenského – Gramma, s. 51–65.

ONDRUŠ, Šimon (2005): České a slovenské deriváty indoeurópsko-praslovanského slovesa keuH-: čuti „pozerať, pozorovať“. In: P. Nejedlý – M. Vajdlová – B. Lehečka (eds.), Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 277–281.

POSPÍŠIL, Ivo – MOSER, Michael – NEWERKLA, Stefan Michael (eds.) (2005): Austrian, Czech and Slovak Slavonic studies in their central European context. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykova univerzita.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš – ZELENKOVÁ, Alena (eds.) (2005): Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice. VIII. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

SLOBODA, Marián (2005): Česko-slovenská komunikácia, vzájomná zrozumiteľnosť a ich výskum: medzi ideológiou a praxou. Zrkadlenie/Zrcadlení: Slovensko-česká revue, 2, č. 1, s. 11–16.

SLOBODA, Marián (2005): Od aspektov bilingválnej komunikácie k jazykovej asimilácii a retencii: Prípadová štúdia slovenskej rodiny v Česku. Slovenská reč, 70, č. 5, s. 338–354.

SLOBODA, Marián (2005): Slováci v Česku: jazyk a jeho používanie v transgeneračnej perspektíve. In: M. Šimková (ed.), Varia. XII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 83–94.

SVOBODOVÁ, Jana (2005): Čeština a slovenština v kontaktu. In: J. Svobodová – D. Svobodová – E. Höflerová (eds.), Západoslovanské jazyky v 21. století. 2. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 137–146.

SOKOLOVÁ, Miloslava – MUSILOVÁ, Květoslava – SLANČOVÁ, Daniela (2005): Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava: Univerzita Komenského.

ŠMEJKALOVÁ, Martina (2005): Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927. Slovo a slovesnost, 66, č. 1, s. 32–47.

ŠULCKOVÁ, Martina (2005): O dvou překladech slovenské prózy do češtiny posledních dvou let. Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 2, č. 1, s. 3 –37.

TÝR, Michal [Тир, Михал] (2005): Место Словака у историји чешког књижевног језика. Ин: БоголоБ станковиу (ред.), Славистика, IX. Белград: Славистиуеское оБщество серБии, с. 192–197.

TÝROVÁ, Zuzana [Тирова, Зузана] (2005): Чешки језик као литургијски код Словака — лутерана у Војводини. Ин: БоголоБ станковиу (ред.), Славистика, IX. Белград: Славистиуеское оБщество серБии, с. 198–203.

2006

BRANDNER, Aleš (2006): Lipowski, J.: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 54. A 55. Brno: Masarykova univerzita, s. 254–257.

ČORNEJOVÁ, Michaela (2006): Čeština dnešních slovenských studentů. In: M. Šimková – K. Gajdošová (eds.), Varia. XIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 166–171.

DOLNÍK, Juraj (2006): Stereotypy v česko-slovenskom kontexte. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Třináct let po = Trinásť rokov po. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykova univerzita, s. 56–62. https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/handle/11222.digilib/133427

GIGER, Markus (2006): Die Sprachsituation in der Slovakei. Diglossie in der Vergangenheit und ihre Spuren in der Gegenwart. In: J. van Leeuwen-Turnovcová – N. Richter (eds.), Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender: Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal. (= Specimina Philologiae Slavicae. 143). München: Verlag Otto Sagner, s. 99–135.

GIGER, Markus (2006): Otázka aplikace termínu ‚diglosie‘ na předmoderní jazykové situace (na příkladě situace ve starém Rusku a na Slovensku 17. – 18. stol.). In: H. Gladkova – V. Cvrček (eds.), Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Acta Slavica et Balca. VI. Praha: Euroslavica, s. 73–86.

KAČALA, Ján – KRAJČOVIČ, Rudolf (2006): Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. Martin: Matica slovenská.

KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol (2006): Dejiny spisovnej slovenčiny. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského.

KRENČEYOVÁ, Michaela – KRENČEYOVÁ, Anna (2006): Univerzálny slovensko-český, česko-slovenský slovník: forte. Bratislava: Vydavateľstvo Krenčey. CD-ROM.

KRENČEYOVÁ, Michaela – KRENČEYOVÁ, Anna (2006): Univerzálny slovník slovensko-český: verzia profi. Bratislava: Vydavateľstvo Krenčey, CD-ROM.

LIFANOV, Konstantin [Лифанов, Константин] (2006): Дебогемизация словацкого литературного языка в XX. веке как продолжение процэссов докодификационного периода. In: M. Jesenšek – Z. Zorko (eds.), Zora, 44. Jezikovna predanost. Maribor – Ljubljana: Slavistično družstvo Maribor – SAZU, s. 234–245.

LIFANOV, Konstantin [Лифанов, Константин] (2006): Дивергенция лексического состава словацкого и чешского литературных языков. Славистички студии, 12, c. 135–147.

LIPOWSKI, Jaroslav (2006): O jistém typu modality. Bohemistyka, 6, č. 4, s. 273–284.

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (2006): Preferované slovotvorné typy desubstantívnych slovies v súčasnej slovenčine (s čiastočným uplatnením konfrontačného slovensko-českého prístupu). In: Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, elektronický zdroj: hosté katedry (14. 12. 2006). Dostupné na: http://www.osu.cz/index.php?id=708

MAJTÁN, Milan (2006): Tristoštyridsať rokov slovenskeho prekladu Komenskeho Januy. Slovenská reč, 71, č. 5, s. 313–315.

MRAČNÍKOVÁ, Renáta – PALCÚTOVÁ, Michaela (2006): Aký máte vzťah k Slovensku? Slovenčina dnešných českých študentov. In: M. Šimková – K. Gajdošová (eds.), Varia. XIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 171–177.

MUSILOVÁ, Květoslava (2006): K některým česko-slovenským kontaktovým variantám. Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 3, č. 1, s. 26–29.

MUSILOVÁ, Květoslava (2006): Slovenští vysokoškoláci v České republice. (Výsledky sociolingvistické ankety) In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 131–141.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2006): Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Třináct let po / Trinásť rokov po. Brno: Ústav slavistiky Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, s. 174–195.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2006): Slovenčina v súčasnom českom prostredí (sonda do internetovej komunikácie). In: J. Mlacek – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 35. Bratislava: Stimul, s. 451–464.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2006): V čom bližšie, v čom ďalej... Spisovná slovenčina vo vzťahu k spisovnej češtine a k obecnej češtine. In: H. Gladkova – V. Cvrček (eds.), Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Acta Slavica et Baltica. VI. Praha: Univerzita Karlova – Euroslavica, s. 93–106.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2006): Více/viac čokolády... K využitiu bivalentnosti v česko-slovenskom jazykovom kontexte. In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 163–188.

NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.) (2006): Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

NEUSTUPNÝ, Jiří – NEKVAPIL, Jiří (2006): Language management in the Czech Republic. In: R. B. Baldauf – R. B. Kaplan (eds.), Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2.: The Czech Republic, The European Union and Northen Ireland. Clevedon – Buffalo – Toronto: Multilingual Matters, s. 16–201.

ORGOŇOVÁ, Oľga (2006): Kultúrne pozadie českých a slovenských jazykových inovácií (na materiáli neologizmov a okazionalizmov). In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.): Třináct let po / Trinásť rokov po. Brněnské texty k slovakistice. 9. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 196–205.

PEKAROVIČOVÁ, Jana (2006): Slovenčina a čeština v akademickom kontexte. In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 82–90.

PLÁTENÍK, Petr (2006): K výskytu anglicismů v české a slovenské chatové komunikaci o hudbě. Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 3, č. 1, s. 24–26. Dostupné na: http://www.czsk.net/zrkadlenie/zima_2006/platenik.html

RANGELOVA, Albena – JANOVEC, Ladislav (2006): Řečová integrace příslušníků minorit. Lidé města, 18, č. 1, s. 140–156.

REIS, Vladimír – KINTNEROVÁ, Jiřina (2006): Kultura mezi Čechy a Slováky. Praha: Academia.

SKALSKÝ, Vladimír (2006): Situácia slovenskej národnostnej menšiny v ČR. In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 91–101.

SLOBODA, Marián (2006): Nefonologické krácení v češtině a slovenštině a rytmický zákon (výsledky experimentu). In: M. Šimková – K. Gajdošová (eds.), Varia. XIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 157–166.

SLOBODA, Marián (2006): Užívání češtiny a slovenštiny u Slováků v ČR a jazykové postoje majority (ve výsledcích dotazníkového výzkumu). In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 102–130.

SVOBODOVÁ, Jana (2006): K pasivnímu bilingvismu dětí v česko-slovenském prostoru. In: Ľ. Sičáková a kol. (eds.), Slovo o slove. 12. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 17–22.

ŠIMKOVÁ, Mária (ed.) (2006): Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Bratislava: Veda.

ŠULCKOVÁ, Martina (2006): Ediční činnost Bohuslava Tablice (Příspěvek k československému literárnímu kontextu a jeho dějinám). In: M. Nábělková – J. Pátková (eds.), Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. Praha: Univerzita Karlova, s. 257–302.

2007

BALÁKOVÁ, Dana (2007): Komunikačne exponované slovanské frazémy z internacionálneho aspektu. In: J. Dudášová (ed.), Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Prešov: Prešovská univerzita, s. 299–307.

BLANÁR, Vincent (2007): Jazyky v kontaktoch. Bratislava: Veda – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.

BUZÁSSYOVÁ, Klára (2007): Slovak as a Central-European Language (On the Domestic/Foreign Opposition). SKASE. Journal of theoretical Linguistics, 4, č. 1, s. 92–100.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2007): Česko-slovenské komunikačné a kultúrne kontinuum. In: O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. II. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 209–218.

KAČALA, Ján (2007): Vzťah slovenčiny a češtiny u Ľudovíta Štúra. In: S. Ondrejovič (ed.), Ľudovít Štúr a reč slovenská. Bratislava: Veda, s. 130–142.

KOBLÍŽEK, Vladimír (2007): Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky – exemplární ukázka polemiky z konce národního obrození. In: V. Labuda – K. Váňová (eds.), Eurolingua&Eurolitteraria 2006, Liberec: Technická univerzita, s. 123–133.

KOVÁČOVÁ, Viera (2007): Czech-Slovak intercultural intersections on the example of the interlanguage phraseological competence of Czech university students. Bohemistyka, 7, č. 4, s. 265–280.

KRENČEYOVÁ, Michaela – KRENČEYOVÁ, Anna (2007): Univerzálny slovník slovensko–český: verzia basic. Bratislava: Vydavateľstvo Krenčey. CD-ROM.

LIPOWSKI, Jaroslav (2007): Polityczne ingerencje w sytuację językową socjalistycznej Czechosłowacji. In: B. Bakula – M. Talarczyk-Gubala (eds.), Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956–2006. Poznań: Wydawnictwo WiS, s. 85–91.

MITTER, Patrik (2007): K recepci slovenštiny u českých studentů učitelství na PF UJEP v Ústí nad Labem. In: Ľ. Sičáková a kol. (eds.), Slovo o slove. 13. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s. 189–194.

MITTER, Patrik (2007): K recepci slovenštiny v ČR a češtiny v SR. In: O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. II. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 229–238.

MITTER, Patrik (2007): Srovnání recepce slovenštiny v ČR a češtiny v SR. Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 45–53.

MRÁZ, Peter (2007): Podoby česky písanej poézie na Slovensku v rokoch 1780 – 1815. Slavia, 76, č. 3, s. 339–343.

MÚCSKOVÁ, Gabriela (2007): Diglosia v slovenskej jazykovej situácii (diachrónny pohľad). Jazykovedný časopis, 58, č. 1, s. 47–53.

MUSILOVÁ, Květoslava (2007): Česko-slovenské kontaktové a nekontaktové jazykové jevy. In: P. Odaloš (ed.), Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 156–164.

MUSILOVÁ, Květoslava (2007): Prostor pro bohemismy ve slovenštině. In: J. Koten – P. Mitter (eds.), Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 227–231.

MUSILOVÁ, Květoslava (2007): Vliv češtiny na atributivní rozvíjení slovenských zájmen nič a niečo. In: K. Klímová – E. Minářová (eds.), Čeština – bádání a učení. Brno: Masarykova univerzita, s. 62–66.

MUSILOVÁ, Květoslava (2007): Využití ČNK a SNK při zkoumání česko-slovenských jazykových jevů. Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 39–44.

MUSILOVÁ, Květoslava (2007): Využití národních korpusů při komparaci češtiny a slovenštiny. In: F. Štícha – M. Fried (eds.), Grammar & Corpora/Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, s. 401–406.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2007): „Ale v češtině bych to rád taky.“ Slovensko-český preklad ako predmet vyjednávania v internetovej komunikácii. Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 54–78.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2007): Closely Related Languages in Contact: Czech, Slovak, „Czechoslovak“. In: R. Marti – J. Nekvapil (eds.), Small and Large Slavic Languages in Contact. (= International Journal of the Sociology of Language. 183). Berlin – New York: Mouton de Gruyter, s. 53–73.

NEKVAPIL, Jiří (2007): K jazykové situaci v České republice: co se stalo (a co se nestalo) po přistoupení země k EU. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 18–36.

NEKVAPIL, Jiří (2007): On the relationship between small and large Slavic languages. In: R. Marti – J. Nekvapil (eds.), Small and Large Slavic Languages in Contact (= International Journal of the Sociology of Language. 183). Berlin – New York: Mouton de Gruyter, s. 41–60.

NEWERKLA, Stefan Michael (2007): Der Tschechischunterricht (und der Slowakischunterricht) in Österreich von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Zeitschrift für Slawistik, 52, č. 1, s. 52–75.

NEWERKLA, Stefan Michael (2007): Postavenie češtiny pri sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny (a poľštiny). Slovenská reč, 72, č. 1, s. 21–34.

ONDREJOVIČ, Slavomír (2007): Jozef Dobrovský a Juraj Ribay. In: M. Dudok – M. Kovačka (eds.), Jur Ribay 1754 – 1812: život, dielo, doba. Martin: Slovenská národná knižnica, s. 23–27.

OSOLSOBĚ, Klára (2007): Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. In: I. Pospíšil a kol. (eds.), Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A 56. Brno: Masarykova univerzita, s. 201–218.

SLANČOVÁ, Daniela (2007): Štylistika v synchrónnom porovnaní češtiny a slovenčiny (na príklade bulvárnych denníkov Nový čas a Blesk). Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 79–98.

ŠMEJKALOVÁ, Martina (2007): Pasivní česko-slovenský bilingvismus jako vyučovací cíl na českých středních školách v období 1. ČSR – teorie versus praxe. In: P. Odaloš (ed.), Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 6 s.

SOKOLOVÁ, Miloslava (2007): Nové úlohy slovakistov a bohemistov pri vypracovaní metodiky češtiny a slovenčiny ako cudzích jazykov. Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 27–38.

SOKOLOVÁ, Miloslava – MUSILOVÁ, Květoslava – SLANČOVÁ, Daniela (2007): Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava: Univerzita Komenského.

ŠVAGROVSKÝ, Štefan (2007): Od spisovnej češtiny k Bernolákovej slovenčine. Jazykovedný časopis, 58, č. 1, s. 55–74.

ULIČNÝ, Oldřich (2007): Jazyková a jazykovědná situace češtiny a slovenštiny – pokus o srovnání. In: P. Mareš – I. Vaňková (eds.), Jazyky, rozumění, porozumění. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 174–177.

ZACHAROVÁ, Jarmila (2007): Vzťah českých učiteľov k slovenským žiakom z pohľadu jazykovej otázky v slovenských školách v rokoch 1918 – 1938. Človek a spoločnosť, 10, č. 2. Dostupné na: www.saske.sk/cas/index.html.

ZEMAN, Jiří (2007): K výzkumu vztahu češtiny a slovenštiny (přehled hlavních témat posledních patnácti let). Jazykovědné aktuality, 44. Zvláštní číslo. Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, s. 6–26.

2008

ANISIMOVA, Darja Ju. [Анисимова, Дарья Юрьевна] (2008): К вопросу о вытеснении богемизмов, германизмов и унгаризмов из публицистического стиля словацкого литературного языка в тридцатые-сороковые годы XX века (матичный узус) Ин: Г. К. Венедиктов (ред.), Литературные языки в контексте культуры славян. Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения, с. 207–218.

BALÁKOVÁ, Dana (2008): Reflection of Intercultural Contacts within the Framework of Slovak-Czech Bilingualism. In: M. Hádková – G. Balowska (eds.), Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec (Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego). Ústí nad Labem – Racibórz: Univerzita J. E. Purkyně – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 15–28.

BALÁKOVÁ, Dana (2008): Reflex interkultúrnych kontaktov v rámci slovensko-českého bilingvizmu. In: Z. Kráľová (ed.), Súčasné aspekty filológie. Acta Humanica. 1. Žilina: Žilinská univerzita, s. 6–12.

BALÁKOVÁ, Dana (2008): Somatická frazeologie v slovensko-českých vztazích. Usta ad Albim Bohemica, 8, č. 1, s. 27–38.

BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera (2008): Slovensko-český bilingvizmus z frazeologického aspektu. In: E. Čulenová – E. György – I. Suša (eds.), Analytické sondy do textu. 3. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 53–59.

DICKINS, Thomas (2008): Postoje k výpůjčkám v soudobé češtině. Naše společnost, 6, č. 1, s. 14–28.

DOLNÍK, Juraj (2008): Slováci v česko-maďarskom jazykovom kontexte. In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 37. Bratislava: Stimul, s. 19–31.

DUDOK, Miroslav (2008): Zachránený jazyk: state o enklávnej a diasporálnej slovenčine. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2008): „Prostřední cesta“ slovenčiny Martina Ďurgalu. In: S. Mislovičová (ed.), Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava: Veda, s. 467–478.

KOVÁČOVÁ, Viera (2008): Czech-Slovak Intercultural Intersections on the Example of the Interlanguage Phraseological Competence of Czech University Students. In: M. Hádková – G. Balowska (eds.), Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec (Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a europejski system oceny kształcenia językowego). Ústí nad Labem – Racibórz: Univerzita J. E. Purkyně – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 183–201.

KOVÁČOVÁ, Viera (2008): Česko-slovenský pasívny bilingvizmus z frazeologického aspektu. In: Z. Kráľová (ed.), Acta Humanica. 1. Súčasné aspekty filológie. Žilina: Žilinská univerzita, s. 68–78.

LOTKO, Edvard (2008): O některých vývojových tendencích v současné slovní zásobě a jejich příčinách (na materiálu češtiny, slovenštiny a polštiny). In: E. Lotko, Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 209–224.

MUSILOVÁ, Květoslava (2008): Česko-slovenské kontaktové jazykové jevy v médiích. In: Ľ. Kralčák (ed.), Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 43–50.

MUSILOVÁ, Květoslava (2008): Funkčnost slovakismů v současné češtině. In: A. Jaklová (ed.), Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 313–318.

MUSILOVÁ, Květoslava (2008): K výpovědním modifikacím v češtině a slovenštině (na materiálu ČNK a SNK). In: Ľ. Liptáková – M. Klimovič (eds.), Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita, s. 246–258.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Jakymu Ondrusovi... mel bych ho znat?... Literárne servery a amatérsky česko-slovenský literárny kontext. Slovak Review. Časopis pre výskum svetovej literatúry, 17, č. 2, s. 63–83.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov... O životnosti jedného medzijazykového mýtu. In: S. Mislovičová (ed.), Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava: Veda, s. 118–135.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov! O životnosti jedného medzijazykového mýtu. Zrkadlenie/Zrcadlení, 5, č. 2, s. 25–47. Dostupné na: http://www.slovacivosvete.sk/data/files158.pdf.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Bratislava – Praha: Veda – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2008): Slovenský turisti byli udivený... Slovenčina a „češtiny”: In: S. Ondrejovič (ed.), IUGI OBSERVATIONE...: jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Bratislava: Veda, s. 73–84.

NÁBĚLKOVÁ, Mira – SLOBODA, Marián (2008): Česko-slovenská komunikácia: semikomunikácia, bivalencia a reflexia vzájomnej zrozumiteľnosti slovenčiny a češtiny. In: A. J. Tóth – A. Uhrinová (eds.), Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, s. 156–166.

PASSIA, Radoslav (2008): Prekladať, alebo neprekladať? Niekoľko postrehov k súčasným vzťahom slovenskej a českej literatúry. Dokořán, 12, č. 47, s. 22–24.

PÁTKOVÁ, Jana (2008): K vybraným terminologickým problémům slovensko-českých překladů. In: A. J. Tóth – A. Uhrinová (eds.), Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, s. 167–171.

SABOL, Ján (2008): Rytmicko-prozodické paralely slovenčiny, češtiny a poľštiny (teoretické východiská). In: P. Žeňuch (ed.), XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, s. 177–184.

SATINSKÁ, Lucia (2008): Slovenskí psychiatri v českom prostredí: sonda do česko-slovenských jazykových vzťahov. Člověk – časopis pro humanitní a společenské vědy, č. 13 (15. 12. 2008). Dostupné na: http://clovek.ff.cuni.cz/.

SVOBODOVÁ, Jana (2008): Česká média a slovenština. In: Ľ. Kralčák (ed.), Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, s. 36–42.

TUČKOVÁ, Dagmar (2008): Čeština jako cizí jazyk ve vyučování slovenského jazyka. In: Ľ. Liptáková – M. Klimovič (eds.), Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita, s. 631–638.

VEČERKA, Radoslav (2008): Jazyky v komparaci 1. Praha: Lidové noviny.

ZEMAN, Jiří (2008): Konverzační opravy v projevech Slováků v českých médiích. In: Ľ. Kralčák (ed.), Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, s. 51–56.

ZEMAN, Jiří (2008): Lipowski, Jaroslav. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Slovo a slovesnost, 69, č. 4, s. 300–306.

2009

BALÁKOVÁ, Dana – ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra (2009): Чешские и словацкие єквиваленты в русско-чешско-словацком словаре идиом. Ин: Х. Вальтер – В.М. Мокиенко – А. В. Савченко (ред.), Фразеология в прошлом и настоящем. Материалы ХХХVII Международной филологической конференции. Санкт-Петербург – Greifswald, с. 3–16.

BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera (2009): Frazeologické aspekty pasivního bilingvizmu v západoslovanských jazycích (slovenština/čeština – čeština/slovenština). In: P. Mitter – K. Tošková (eds.), Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 281–289.

BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera (2009): Фразеологическая компетенция в линвокультурологическом аспекте (чешский – словацкий, чешский – польский языки). In: M. Sarnowski – W. Wysoczański (eds.), Slavica Wratislaviensia. CL. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 7. Opis, konfrontacja, przekład. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, s. 27–40.

ČERNÁ, Anna (2009): Slovenština v pražské jazykové poradně. In: M. Považaj (ed.), Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Bratislava: Veda, s. 193–198.

DICKINS, Thomas (2009): Češi a slovenština. Naše společnost, 7, č. 1, s. 12–26.

DOLNÍK, Juraj (2009): Slovenčina vo vzťahu k češtine. In: E. Lehečková – J. Táborský (eds.), Slavica Pragensia. 41. Struktura, variety, funkce. Praha: Karolinum, s. 17–27.

GARABÍK, Radovan – ŠPIRUDOVÁ, Jana (2009): Design of a New Slovak-Czech Lexical Database. In: R. Garabík (ed.), Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography: innovative solutions for lexical entry design in Slavic lexicography. Bratislava: Tribun EU, s. 71–76. Dostupné na: http://korpus.juls.savba.sk/~garabik/publications/28/article.pdf

GRÁC, Marek (2009): Tvorba jednoduchého slovníka pre blízke jazyky. In: M. Ivanová – M. Ološtiak (eds.), Varia. XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 197–199. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/18.pdf

HLUBINKOVÁ, Zuzana (2009): Moravskoslezská a slovenská pomístní jména se základem brť-/brt-, popř. včel–. Slovenská reč, 74, č. 2, s. 81–90.

KAČALA, Ján (2009): Zainteresovane o slovensko-českých (nielen) jazykových vzťahoch. Kultúra slova, 43, č. 4, s. 237–243.

LUBAŚ, Władysław (2009): Komparacja współczesnych języków słowiańskich. 4. Polityka językowa. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2009): Cudzí jazyk? Rozptyl nazerania na vzájomný vzťah slovenčiny a češtiny v súčasnom spoločenskom diskurze. In: V. Skalský (ed.), Visegrad – Terra Interculturalis. Praha: Slovensko-český klub s podporou visegrádskeho fondu, s. 67–88.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2009): Medzi minulým a budúcim... K súčasným vývinovým procesom v česko-slovenských jazykových vzťahoch. In: J. Kuklík (ed.), Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 16–30.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2009): Pätnásť pražských slovakistických rokov Rudolfa Chmela. In: L. Szigeti (ed.), Slová. Pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela. Bratislava: Kalligram, s. 489–499.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2009): Slovenčina a čeština – blízke „cudzie“ jazyky? In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 38. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 221–238.

NEKVAPIL, Jiří – SLOBODA, Marián – WAGNER, Peter (2009): Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace – Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Lidové noviny.

POSPÍŠIL, Ivo (ed.) (2009): Česko-slovenské reflexe: 1968. (Jazyk – literatura – kultura). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

STĚPANOVA, Ludmila (2009): Frazémy biblického původu (na materiále slovenštiny, češtiny a ruštiny). In: V. Kováčová – D. Baláková – J. Šindelářová (eds.), Aspekty literárnovedné a jazykovedné II. Ružomberok: Katolícka univerzita, s. 107–119.

ŠIMKOVÁ, Mária (2009): Nezvyčajné spolužitie v príbehu na pokračovanie. Slovenská reč, 74, č. 5, s. 305–307 (správa z bratislavskej a pražskej prezentácie knihy M. Nábělkovej: Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu).

ŠKOVIEROVÁ, Barbora – DRAGOŠEKOVÁ-PAJONKOVÁ, Tatiana (2009): Pozri, ako je dnes pekne! Prvý slovensko-český slovník pre deti. Prvý slovensko-český slovník pre deti. Praha – Bratislava: Slovensky literárny klub v ČR – Kontakt.

TÖLGYESI, Tamás (2009): Vojenské výrazy přejaté z němčiny v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: G. Múcsková (ed.), Varia. XVI. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 500–506.

TUČKOVÁ, Dagmar (2009): Vliv češtiny na současnou podobu slovenského jazyka. In: J. Vašťatková – A. Bačíková (eds.), Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 116–121.

VEČERKA, Radoslav (2009): Jazyky v komparaci 2. Praha: Lidové noviny.

ZELENKOVÁ, Anna (2009): Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do československých a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa.

2010

BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera (2010): K interjazykovej frazeologickej kompetencii českých vysokoškolákov (čeština – slovenčina verzus čeština – poľština). In: V. Kováčová (ed.), Varia. XVII. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 16–30.

BALÁKOVÁ, Dana – Kováčová, Viera (2010): Сопоставительный анализ чешско-русской и словацко-русской фразеологической компетенции. Ин: Е. Б. Брисинa (ред.), Живое слово: фольклорно-диалектологический альманах. Вып.3. Волгоград: Изд.-во Лицея № 8 «Олимпия», c. 36–45.

DOLNÍK, Juraj (2010): Kulturologické vnímanie bohemizmov v súčasnej štandardnej slovenčine (nadväzovanie a zmena). In: I. Pospíšil – J. Šaur (eds.), Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, s. 13–18.

DOLNÍK, Juraj (2010): Teória spisovného jazyka – so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava: Veda.

HLUBINKOVÁ, Zuzana (2010): Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Brno: Masarykova univerzita.

HOFFMANNOVÁ, Jana (2010): České jako a slovenské ako, akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus). In: M. Šimková (ed.), Slovo – Tvorba – Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, s. 359–371.

HOMOLKOVÁ Milada (2010): Staročeská verba dicendi na příkladu sloves *osloviti a hovořiti. In: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – E. Havlová (eds.), Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, s. 177–181.

KLAPALOVÁ, Alena (2010): Pojmy reverznej logistiky – ako pracovať s anglickými termínmi v slovenčine a češtine. In: J. Levická – K. Viestová (eds.), Neologizmy v terminológii marketingu. Bratislava: Slovenský národný korpus, s. 39–45.

LIPOWSKI, Jaroslav (2010): Niektoré kontrastné prvky v segmentálnej rovine vokalických systémov slovenčiny, češtiny a poľštiny. In: Z. Tarajlo-Lipowska (ed.), Slavica Wratislaviensia. CLII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 97–111.

LIPOWSKI, Jaroslav (2010): Percepčné dôsledky slovensko-poľsko-českých fonetických transferov. In: J. Klincková (ed.), Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 72–83.

MUSILOVÁ, Květoslava (2010): Komunikace Slováků – vysokoškoláků v ČR (sociolingvistický průzkum). In: J. Klincková (ed.), Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 486–498.

MUSILOVÁ, Květoslava (2010): Možnosti využití SNK a ČNK při sledování výpovědních modifikací. In: M. Šimková (ed.), Slovo – Tvorba – Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, s. 350–358.

MUSILOVÁ, Květoslava (2010): Výzkum vztahů mezi Čechy a Slováky: jak si rozumíme? In: Vysoké školy.cz (19. 3. 2010). Dostupné na: http://www.vysokeskoly.cz/clanek/vyzkum–vztahu–mezi–cechy–a–slovaky–jak–si–rozumime

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2010): Česko-slovenská slovotvorná adjektívna diferencia -ný/-ní a jej textový dosah. In: F. Čermák – J. Kocek (eds.), Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, s. 269–283.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2010): Domiská, knižiská, psiská a iné modifikačné substantívne deriváty v slovensko-českom pohľade. In: M. Šimková (ed.), Slovo – Tvorba – Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, s. 396–425.

PTAK, Lenka (2010): Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim. In: V. Kováčová (ed.), Varia. XVII. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 387–392.

SERGIENKO, Olesja Sergeevna [Сергиенко, Олеся Сергеевна] (2010): Вариантность чешских и словацких пословиц. Диссертация. Санкт-Петербург.

SLOBODA, Marián (2010): Menej používané jazyky v Česku: problémy rozvoja v jazykovo „homogénnom“ národnom štáte. In: A. M. Papp (ed.), Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban – The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrád Four Countries. Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár, s. 38–55.

SOUČKOVÁ, Marta (2010): K axiológii slovenskej prózy po roku 1989. In: H. Mieczkowska – A. Hudymač – Z. Babik. (eds.), Z warsztatu współczesnego słowacysty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 237–246.

ŠIMEK, Štěpán (2010): K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka. In: V. Kováčová (ed.), Varia. XVII. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 443–450.

ŠIMKOVÁ, Mária (2010): Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: F. Čermák – J. Kocek (eds.), Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Ústav Českého národního korpusu – Filozofická Fakulta Univezity Karlovy, s. 171–179.

ŠIMKOVÁ, Mária (2010): Produktívne a neproduktívne formanty pri tvorení názvov vlastností v slovenčine a češtine (korpusovolingvistická analýza). In: M. Šimková (ed.), Slovo – Tvorba – Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava: Veda, s. 492–504.

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra (2010): Klasifikace českých a slovenských urbanonym. In: J. David – M. Čornejová – M. Harvalík (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava – Praha: Ostravská univerzita – Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 463–472.

TÖLGYESI, Tamás (2010): K německé řemeslnické terminologii v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: J. Hladký – Ľ. Rendár (eds.), Varia. XIX. Trnava: Trnavská univerzita – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 390–393.

TÖLGYESI, Tamás (2010): Náboženské výrazy řecko-latinského původu přejaté prostřednictvím němčiny do českého, slovenského a maďarského jazyka. In: V. Kováčová (ed.), Varia. XVII. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 470–474.

TUČKOVÁ, Dagmar (2010): Užívání bohemismů slovenskou mládeží na 2. stupni ZŠ v banskobystrickém regionu. In: R. Šink (ed.), Čeština – jazyk slovanský. 3. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 265–272.

VALENTOVÁ, Iveta (2010): Bohemizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka. In: Ľ. Kralčák (ed.), Jazyk – historický fenomén. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 25–31.

VALENTOVÁ, Iveta (2010): Niektoré české botanické a zoologické názvy v predspisovnom období slovenčiny. Kultúra slova, 44, č. 2, s. 90–94.

VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (2010): Výskum kompozít v slovenčine a češtine ako východisko kognitívneho prístupu k vyučovaniu slovotvorby. In: R. Šink (ed.), Čeština – jazyk slovanský. 3. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 208–219.

ZACHAROVÁ, Jarmila (2010–2011): Jazyková otázka v slovenských školách v rokoch 1918 – 1938. Slovenský jazyk a literatúra v škole: časopis pre otázky jazyka a literatúry, 57, č. 9–10, s. 257–274.

ZELENKOVÁ, Anna (2010): K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia. In: I. Pospíšil – J. Šaur (eds.), Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech: (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova universita, s. 77–90.

2011

ČULENOVÁ, Eva – GYÖRGY, Ladislav – MIŠKOVSKÁ, Jana – SCHWARZOVÁ, Eva (2011): Vyjadrenie posesívnosti v slovenčine, nemčine, arabčine a taliančine. In: O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. III. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 341–357.

DOLNÍK, Juraj (2011): Lingvistická xenoslovakistika. In: Ľ. Žigová – M. Vojtech (eds.), Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 25–33.

DORUĽA, Ján (2011): Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Slavica Slovaca, 46, č. 1, s. 3–9.

KOPECKÁ, Martina – LALIKOVÁ, Tatiana – ONDREJKOVÁ, Renáta – SKLADANÁ, Jana – VALENTOVÁ, Iveta (2011): Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava: Veda.

LIPOWSKI, Jaroslav (2011): Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a poľštiny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

MACHALA, Lubomír – KUKUČKOVÁ, Simona (2011): Překladatelem snadno a rychle. Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue, 9, č. 2, s. 135–143.

MUSILOVÁ, Květoslava (2011): Slovakismy v současné češtině (sociolingvistický průzkum mezi vysokoškoláky). In: M. Ološtiak – M. Ivanová – D. Slančová (eds.), Vidy jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 389–396. Dostupné na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak2/pdf_doc/36.pdf

MUZIKOVÁ, Katarína (2011): Vývinové tendencie v pravopise v 1. polovici 19. storočia. In: O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. III. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 295–304.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2011): Iný obraz? Slovenské podvojné a potrojné predložky a ich české ekvivalenty v paralelnom korpuse v porovnaní s doterajším lexikografickým spracovaním. In: F. Čermák (ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. InterCorp. Praha: Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu, s. 90–108.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2011): Jazykovedné glosy k československej otázke Ľudovíta Nováka v dobovom kontexte a v súčasných česko-slovenských vzťahoch. In: S. Ondrejovič (ed.), Ľudovít Novák. Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. Bratislava: Veda, s. 60–76.

NEWERKLA, Stefan, Michael (2011): Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.

NEWERKLA, Stefan Michael (2011): Stopy vzájomného ovplyvňovania a prelínania jazykov a kultúr na východe Rakúska s osobitným zreteľom na slovenčinu. In: O. Orgoňová (ed.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach. III. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 203–214.

ONDREJOVIČ, Slavomír (2011): K jazykovej kultúre 30. rokov 20. storočia na Slovensku. In: I. Valentová (ed.), Jazykovedné štúdie. 28. Život medzi apelatívami a propriami. Bratislava: Veda, s. 159–165.

POVAŽAJ, Matej (2011): Koncepcia Veľkého česko-slovenského slovníka. Kultúra slova, 45, č. 1, s. 20–31.

ŠIMKOVÁ, Mária (2011): Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. 1. časť. Slovenské dotyky, 16, č. 9, príl. Dotyky so slovenčinou, s. I.–IV.

ŠIMKOVÁ, Mária (2011): Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. 2. časť. Slovenské dotyky, 16, č. 10–11, príl. Dotyky so slovenčinou, s. I.–IV.

VALENTOVÁ, Iveta (2011): Žánrové a štýlové členenie bohemizmov v predspisovnom období slovenčiny. Slovenská reč, 76, č. 3, s. 149–159.

ŽIGO, Pavol (2011): Slovenský jazyk a proces čechoslovakizácie. In: Slováci a ich národné bytie v Európe. (Čechoslovakizácia). Bratislava: Panslovanská únia, s. 60–66. Dostupné na: http://www.slovenskeslovo.sk/na-stiahnutie/send/2-konferencie/3-cechoslovakizacia

2012

BRANKO, Pavol (2012): Sme národ dvojjazyčný? Romboid, XLVII, č. 10, s. 107–108.

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia (2012): Fonologický systém spisovnej češtiny z typologického hľadiska v širšom kontexte západoslovanských jazykov. Slavica Slovaca, 47, č. 1, s. 3–18.

ĎUROVIČ, Ľubomír (2012): The Grammars by Daniel Krman. Slovak Speech, 77, č. 3-4, s. 164–167.

EICHLEROVÁ, Jana (2012): Slovenština do škol. Projekt na rozvoj česko-slovenského percepčního bilingvismu. In: G. Múcsková (ed.), Varia. XX. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 101–115. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/20/Varia20.pdf

HOLEČKOVÁ, Anna (2012): Česko-slovenská viacjazyčnosť u Martina Kukučína. In: G. Múcsková (ed.), Varia. XX. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 207–212. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/20/Varia20.pdf

JAROŠOVÁ, Alexandra (2012): Bohemizmy a kodifikačné "kyvadlo". In: A. Bohunická (ed.), Jazykoveda v pohybe. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, s. 255–263.

KOŁODZIEJ, Agnieszka (2012): Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky. In: M. Harvalík (ed.), Acta onomastica. 53. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 169–186.

KROUPOVÁ, Magdalena (2012): Kapsa, kieszeń, vrecko. Z česko-poľsko-slovenskej lexikálnej konfrontácie. In: G. Múcsková (ed.), Varia. XX. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 357–365. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/20/Varia20.pdf

KUBIŠOVA, Hedviga (2012): Категорийа аспекта в словацкицх и ческицх девербативацх в составлении с русскими. Ин: А. Машкова – H. Kubišová (ред.), Сборник статей по словацкой литературе, культуре, языку. Москва: МИК, с. 90–91.

MÚCSKOVÁ, Gabriela (2012): Historická podmienenosť príznakovosti bohemizmov v spisovnej slovenčine. In: D. Zvončeková (ed.), Letná škola prekladu 11. Kritický stav prekladu na Slovensku? Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestore. Bratislava: SSPUL, s. 33–42.

MUSILOVÁ, Květoslava (2012): Vliv slovenštiny na dynamiku vývoje češtiny (sociolingvistický průzkum). In: A. Galisová (ed.), Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 59–67.

MUSILOVÁ, Květoslava – DOBROTOVÁ, Ivana (2012): Z dějin kontaktů dvou blízkých slovanských jazyků, češtiny a slovenštiny. Bohemistyka, 12, č. 1, s. 35–60.

MUZIKOVÁ, Katarína (2012): K slovakizovanej češtine v divadelných hrách Jána Chalupku. In: Z. Pašuthová (ed.), Ján Chalupka. Súborné dramatické dielo. 1. Bratislava: Divadelný ústav, s. 448–461.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2012): Literárne servery a amatérsky česko-slovenský literárny kontext. In: B. Suwara – Z. Husárová (eds.), V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: Slovak Academic Press - Ústav svetovej literatúry SAV, s. 281–298. Dostupné na: http://monoskop.org/images/6/6a/Suwara_Bogumila_Husarova_Zuzana_eds_V_sieti_strednej_Europy_nielen_o_elektronickej_literature.pdf

NOSKOVÁ, Helena (2012): Slovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska – I. časť. Listy Slovákov a Čechov, ktorí chců o sebe viedieť viac, 19, č. 12, s. 2–3.

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena (2012): Lexikológia slovenčiny. Praha: Columbus.

ŠIMKOVÁ, Mária (2012): Bádania a smerovania Miroslava Grepla [Grepl, M.: Jak dál v syntaxi. Brno: Host 2011. ISBN 978-80-7294-511-5]. Jazykovedný časopis, 63, č. 1, s. 83–87. (recenze)

ŠIMKOVÁ, Mária (2012): Jazyk a štýl pamätí Vavra Šrobára. In: M. Pekník a kol., Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Bratislava: Ústav politických vied SAV – Veda, s. 760–774.

VAGASKÁ, Denisa (2012): Otázka problematiky slangu v slovenskej a českej lingvistike 60. rokov 20. storočia. In: Z. Kumorová – D. Palecsková – P. Gregorík (eds.), Rara avis. IX. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s. 237-244.

2013

DOLNÍK, Juraj (2013): Čeština ako necudzí jazyk v slovenskom prostredí. In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 42. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 127–138.

DUCHKOVÁ, Silvia (2013): O rode českých miestnych názvov. Fórum, 24, č. 3, s. 6.

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2013): České kontaktové javy na báze Slovenského národného korpusu. In: J. Klímová (ed.), Gramatika a korpus 2012 – Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus. 11 s. Dostupné na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/ujc/zakladni–informace/oddeleni/oddeleni–gramatiky/konferencni–sbornik/GajdosovaKatarina.pdf

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2013): Prienik českých kontaktových javov medzi slovenské slovesá s predponou pre-. Ин: Л. Крумова-Цветкова – Д. Благоева – С. Колковска (ред.), 70 години българска академична лексикография. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с. 428–437. Dostupné na: http://korpus.juls.savba.sk/attachments/publications/2012–Gajdosova_Katarina_Prienik_ceskych_kontaktovych_javov_medzi_slovenske_slovesa_s_predponou_pre.pdf

HARGAŠOVÁ, Zuzana (2013): K používaniu češtiny na našom území v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny. In: Z. Hargašová – G. Múcsková – K. Muziková (eds.), Philologica LXXII. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 203–209.

JIRÁSKOVÁ, Ludmila – NOSKOVÁ, Helena (2013): Slovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska. In: J. Pekarovičová – Z. Hargašová (eds.), Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 112–120.

JIRÁSKOVÁ, Ludmila – NOSKOVÁ, Helena (2013): Slovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska – 2. časť. Listy Slovákov a Čechov, ktorí chců o sebe viedieť viac. Príloha Klubové listy, Listy Slovákov a Čechov, 20, č. 1–2, s. 1–4.

KROUPOVÁ, Magdalena (2013): Problematika neosémantizace internacionálního lexika (na materiálu češtiny, polštiny a slovenštiny). Nová čeština doma a ve světě, 1/2, s. 63–73.

MÚCSKOVÁ, Gabriela (2013): "Nehatený rozvoj" spisovného jazyka v kultúrnom a politickom kontexte 60. rokov 20. storočia. In: S. Ondrejovič – J. Vrábľová – A. Krausová (eds.), Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Bratislava: Veda, s. 91–103.

MUSILOVÁ, Květoslava (2013): Bohemismy v současné slovenštině. Korpus – gramatika – axiologie, č. 7, s. 53–66.

MUSILOVÁ, Květoslava (2013): Čeština a slovenština v kontaktu. In: R. Dittmann – O. Uličný (eds.), Čeština a dějiny. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 164–176.

MUSILOVÁ, Květoslava (2013): Kontaktové jazykové jevy, bohemismy, v současné slovenštině. In: J. Klímová (ed.), Gramatika a korpus 2012 – Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus. 14 s. Dostupné na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/ujc/zakladni–informace/oddeleni/oddeleni–gramatiky/konferencni–sbornik/MusilovaKvetoslava.pdf

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Bibličtina a Kralická biblia v slovenskom evanjelickom prostredí – literárne dozvuky. Historie – Otázky – Problémy, 5, č. 2, s. 255–265.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Komunikačný obraz česko-slovenských lexikálnych diferencií – svedectvo internetu. In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 42. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 139–168. Dostupné na: http://www.e–slovak.sk/zborniky/SAS_42_2013.pdf

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Prekrývania a rozdiely slovenských a českých synonymických skupín. In: J. Klímová (ed.), Gramatika a korpus 2012 – Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus. 18 s. Dostupné na: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/ujc/zakladni–informace/oddeleni/oddeleni–gramatiky/konferencni–sbornik/NabelkovaMira.pdf

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Špecifiká lexikálnej synonymie v slovenčine z hľadiska česko-slovenských medzijazykových vzťahov. In: A. Kováčová – A. Uhrinová (eds.), Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, s. 92–114.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Vzďaľovanie? Česko-slovenské a slovensko-české jazykové vzťahy v dvadsaťročí po rozdelení spoločného štátu. In: V. Goněc (ed.), Česko-slovenská historická ročenka 12. Bratislava: Veda, s. 53–85.

NOSKOVÁ, Helena (2013): Slovenčina a jej podoby vo vybraných regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska – I. časť. Príloha Klubové listy, Listy Slovákov a Čechov, 19, č. 12, s. 2–3.

PEKAROVIČOVÁ, Jana (2013): Ako rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalosti blízkeho jazyka. In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.), Studia Academica Slovaca. 42. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 169–180. Dostupné na: http://www.e–slovak.sk/zborniky/SAS_42_2013.pdf

SKALSKÝ, Vladimír (2013): Slovenčina ako kľúč k identite Slovákov v ČR. In: J. Pekarovičová – Z. Hargašová (eds.), Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 99–107. Dostupné na: http://conference.eduabroad.sk/files/files/zbornik_sk_final.pdf

SLOBODA, Marián (2013): Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky. In: A. Kováčová – A. Uhrinová (eds.), Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, s. 84–92.

SLOBODA, Marián – NÁBĚLKOVÁ, Mira (2013): Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism, 10, č. 2, s. 196–213. Dostupné na: http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2013.789523

VALENTOVÁ, Iveta (2013): Výskum a spracovanie anojkonymie v Česku, na Slovensku a v slovenských enklávach v Maďarsku. In: A. Kováčová – A. Uhrinová (eds.), Slovenský jazyk v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav celoštátnej slovenskej samosprávy, s. 116–128.

ŽANTOVSKÝ, Petr (2013): Česká média a slovenská agenda – zkušenosti a možnosti. In: J. Pekarovičová – Z. Hargašová (eds.), Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 107–111. Dostupné na: http://conference.eduabroad.sk/files/files/zbornik_sk_final.pdf

2014

DOLNÍK, Juraj (2014): Ani s češtinou, ani bez nej. In: S. Ondrejovič – L. Satinská – J. Vrábľová (eds.), Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava: Veda, s. 12–22.

DOLNÍK, Juraj (2014): Asymetria v česko-slovenských vzťahoch. In: I. Pospíšil – A. Zelenková (eds.), Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). Brno: Tribun EU, s. 51–62.

DVOŘÁKOVÁ, Iva (2014): Nesnesitelně lehký překlad (historie a současnost literárního překládání mezi češtinou a slovenštinou). In: E. Dudová (ed.), Varia. XXII. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 63–80. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf

DVOŘÁKOVÁ, Iva (2014): Utváření kulturně-jazykových vztahů národa českého a slovenského a jejich obraz ve vzájemném překládání. In: M. Dobríková – M. Vojtech (eds.), Philologica LXXIII. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 303–311.

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2014): Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. Časť I. Slovenská reč, 79, č. 5–6, s. 274–303.

HRUBANIČOVÁ, Ingrid (2014): Ako preložiť do slovenčiny české slovo přehoz (Lexikografické uvažovanie pri príprave Veľkého česko-slovenského slovníka). Kultúra slova, 48, č. 1, s. 3–21.

KARČOVÁ, Agáta (2014): Frekventované bohemizmy v slovenčine – substantíva s formantom -tko. In: A. Urkom (ed.), Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. II. Budapešť: Eötvös Loránd Tudományegyetem, s. 80–90. Dostupné na: http://korpus.sk/attachments/publications/2014-karcova-frekventovane_bohemizmy.pdf

KROUPOVÁ, Magdalena (2014): Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK). In: E. Dudová (ed.), Varia. XXII. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, s. 217–229. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf

MÚCSKOVÁ, Gabriela – VRÁBĽOVÁ, Júlia (eds.) (2014): Pri zelenom stole: NAŠA REČ. Návraty k takmer zabudnutej diskusii. Bratislava: Univerzita Komenského.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2014): The Case of Czech-Slovak language contact and contact-induced phenomena. In: J. Besters-Dilger – C. Dermarkar – S. Pfänder – A. Rabus (eds.), Language Families, Typological Resemblance, and Perceived Similarity [Congruence in Contact-Induced Language Change] Linguae & Litterae (Book 27). Freiburg: Walter De Gruyter, s. 61–92.

POSPÍŠIL, Ivo (2014): Česko-slovenské jazykově kulturní vztahy: nová situace. In: O. Orgoňová – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková (eds.), Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka Univerzita Komenského – Občianske združenie slovenčina, s. 33–42.

ZEMAN, Jiří (2014): K jazyku českých a slovenských dívčích časopisů. In: S. Ondrejovič – L. Satinská – J. Vrábľová (eds.), Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava: Veda, s. 309–319.

ZEMAN, Jiří (2014): Výzkum kontaktů češtiny a slovenštiny v poválečném období. In: J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak (eds.), Registre jazyka a jazykovedy 2. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 236–242.

2015

DOLNÍK, Juraj a kol. (2015): Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava: IRIS.

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2015): „Ako hovoria Česi, jak říkají Slováci“ ‒ metajazykové komentáre pri kontaktových javoch v slovenských a českých textoch. In: K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková (eds.), Jazykovedné štúdie. XXXII. Bratislava: Veda, s. 482– 495.

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2015): Interferencia slovenčiny a češtiny v prehovoroch politických väzňov (sondážna analýza). In: M. Šimková (ed.), Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, s. 355–367.

GAJDOŠOVÁ, Katarína (2015): Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. II. časť. Slovenská reč, 80, č. 1–2, s. 37–72.

GLADKOVA, Hana (2015): Centrum a periferie kategorie deminutivnosti (Co ukázala sonda do paralelního korpusu). In: M. Šimková (ed.), Identita mluvčích v různých komunikačních situacích: komunikační styly. Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 471–486.

LEHOCKÁ, Irena (2015): Frazeologická kompetencia mladej slovenskej generácie v kontexte vzájomného vzťahu slovenčiny a češtiny. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Galium, s. 347–358.

LIFANOV, Konstantin (2015): Дивергентные процэссы в морфологии словацкого и чешского литературных языков в XX. веке (на примере грамматических свойств числительных). In: H. Mieczkowska – E. Solak – P. Fałowski – N. Palich (eds.), Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 205–213.

MITTER, Patrik (2015) : Slovenské zloženiny a ich české sémantické ekvivalenty. In: M. Šimková (ed.), Identita mluvčích v různých komunikačních situacích: komunikační styly. Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 349–354.

MUSILOVÁ, Květoslava (2015): Vztah mladé slovenské generace k některým aspektům česko-slovenských jazykových kontaktů. In: M. Šimková (ed.), Identita mluvčích v různých komunikačních situacích: komunikační styly. Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 264–273.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (v tisku): Česko-slovenský jazykový kontakt. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2015): Porovnávací obraz lexikálnej zásoby slovenčiny a češtiny v doterajšom lingvistickom spracovaní. I. Začiatky lexikálnej komparácie. Slovenská reč, 80, č. 5–6, s. 276–306.

NÁBĚLKOVÁ, Mira (v tisku): Slovakismy v češtině. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

PALIGA, Sorin (2015): Obecná čeština z perspektivy vyučování češtiny jako cizího jazyka. In: I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková (eds.), Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Galium, s. 359–366. Dostupné na: https://www.academia.edu/14483688/Colloquial_Czech_from_the_Perspective_of_Teaching_Czech_as_a_Foreign_Language_Obecn%C3%A1_%C4%8De%C5%A1tina_z_perspektivy_vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_%C4%8De%C5%A1tiny_jako_ciz%C3%ADho_jazyka

2016

NÁBĚLKOVÁ, Mira (2016): The Czech-Slovak communicative and dialect continuum: With and without a border. In: M. Nomachi – T. Kamusella – C. Gibson (eds.), The Palgrave Handbook of Borders, Identity and Language in the Modern Slavic World. Palgrave: Macmillan, s. 140–184.


gacr311: BIBLIOGRAFIE (last edited 2017-01-13 09:22:22 by MagdalenaKroupová)